Sṳ̍p-thiàu-kie

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Yit-puk 1768-ngièn tsṳ-tsok ke Yù-thai-kau Sṳ̍p-thiàu-kie sû-kién.

Sṳ̍p-thiàu-kie he Sṳn-kîn ki-tsai ke Song-ti Yâ-fò-fà tsia-khiéu Yî-set-lie̍t ke siên-tî lâu tsung-phu tshu̍k liâng-siu Mô-sî hiong Yî-set-lie̍t mìn-tshu̍k pân-pu ke Sṳ̍p-thiàu kûi-thin. Kîn-kí Sṳn-kîn ki-tsai liá-he Song-ti tshîn-tshṳ yung tsṳ́-thèu siá-tshai sa̍k-pán song, yèn-heu pûn-ngìn piong-hâ Yok-khui nui. Sṳ̍p-thiàu-kie tui Yî-set-lie̍t-ngìn ke sên-fa̍t yû kóng-fat ke yáng-hióng, than-he Yâ-sû ya tsên-sûn tsṳ́-tshut, Yù-thai-ngìn ku-yi tshìm-tsáu li̍t-fap ke khûng-vi, tsit tîn-ko li̍t-fap ke yok-suk.

Nui-yùng[編寫]

  • Thi-yit kie: Tshù-liáu Song-ti Yâ-fò-fà yî-ngoi, put-khó yû phe̍t-tsak sṳ̀n. (3-tsiet)
  • Thi-ngi kie: Put-khó vi-liáu tshṳ-kí tiâu-khiet ngiéu-siong. (4-6 tsiet)
  • Thi-sâm kie: Put-khó nong-kóng Song-ti Yâ-fò-fà ke miàng-è. (7-tsiet)
  • Thi-si kie: Tông ki-ngiam ôn-sit-ngit tsok-vì sṳn-ngit. (8-11 tsiet)
  • Thi-ńg kie: Tông hau-kin fu-mû. (12-tsiet)
  • Thi-liuk kie: Put-khó sat-ngìn. (13-tsiet)
  • Thi-chhit kie: Put-khó kiên-yìm. (14-tsiet)
  • Thi-pat kie: Put-khó thêu-tshṳ̀. (15-tsiet)
  • Thi-kiú kie: Put-khó tsok ká kien-tsṳn ham-hoi ngìn. (16-tsiet)
  • Thi-sṳ̍p kie: Put-khó thâm-lien ngìn-ke fòng-vuk, ya put-khó thâm-lien ngìn-ke tshî-tsṳ́ 、phu̍k-ngìn, ngiù-è, lì-è tén-tén. (17-tsiet)

Tshâm-kháu[編寫]