Ôn-yông-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Ôn-yông-sṳ.
Ôn-yông-sṳ.

Ôn-yông-sṳ (安養市, Hôn-ngî: 안양시) he Hôn-koet Kîn-ki-tho ke yit-chak sàng-sṳ. Chúng mien-chit 58.47 phìn-fông kûng-lî, 2013-ngièn ngìn-khiéu tha̍t-tó 609,023-ngìn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hì-hèu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lî-hàng kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

Yû-hau Sàng-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]


Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]