"Chióng Kie-sa̍k" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

跳至導覽 跳至搜尋
Removing "President_of_the_Republic_of_China_Chiang_Kai-shek.jpg", it has been deleted from Commons by Jcb because: Missing source as of 6 June 2016 - Using VisualFileChange..
2 ke phiêu-chhiam: sú-kî pán phiên-siá Sú-kî pán mióng-ya̍p phiên-siá
(Removing "President_of_the_Republic_of_China_Chiang_Kai-shek.jpg", it has been deleted from Commons by Jcb because: Missing source as of 6 June 2016 - Using VisualFileChange..)
[[File:President of the Republic of China Chiang Kai-shek.jpg|right|thumb|350px|Chióng Kie-sa̍k]]
'''Chiông Chûng-chṳn''' ({{bd|1887-ngièn|10-ngie̍t 31-ngit|1975-ngièn|4-ngie̍t 5-ngit}}), sṳ '''Kie-sa̍k''', [[Chûng-fà Mìn-koet]] [[tsṳn-tshṳ-kâ]], [[kiûn-sṳ-kâ]], tshut-sâng yî [[Tshîn-tsêu]] [[Tsap-kông-sén]] [[Fung-fa-yen]] (kîm-ngit [[Nèn-pô-sṳ]] Fung-fa-sṳ ). Li̍t-ngim Kiûn-káu Káu-tshòng, Koet-mìn Kiet-min Kiûn-tsúng Sṳ̂-lin, Hàng-tsṳn-yen Yen-tshòng, Kiet-min Tsṳn-fú Kiûn-sṳ Ve-yèn-fi Ve-yèn-tshòng, [[Chûng-koet]] [[Koet-mìn-tóng]] Tsúng-tshài, [[Sâm-mìn Tsú-ngi]] Tshiâng-ngièn-thòn Thòn-tshòng, [[Thi-ngi tshṳ sṳ-kie thai-tsan]] [[Thùng-mèn-koet]] Chûng-koet tsan-khî tsui-kô thi-vi, Chûng-fà Mìn-koet [[tsúng-thúng]] tén-tén tsṳt-vu. Chióng Kie-sa̍k he vì-thu̍k thùng-sṳ̀ thúng-tshṳ ko Chûng-koet Thai-liu̍k lâu [[Thòi-vân]] ke khiun-thoi Chûng-koet liâng-thô-ngìn.
 
530

次編輯

Thô-hòng chhoi-tân