"Â-chû Hòng-khûng" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

跳至導覽 跳至搜尋
se-mì
Fî-fu̍k yù 2804:D55:5288:C200:8173:66F7:6BB8:5E8Atui-fa) ke phiên-cho; kiên-kói fì-fu̍k Hak-ngìn ke chui-heu yit-ke pán-pún
3 ke phiêu-chhiam: sú-kî pán phiên-siá Sú-kî pán mióng-ya̍p phiên-siá 已被回退
se-mì (Fî-fu̍k yù 2804:D55:5288:C200:8173:66F7:6BB8:5E8Atui-fa) ke phiên-cho; kiên-kói fì-fu̍k Hak-ngìn ke chui-heu yit-ke pán-pún)
 
[[File:Airasia_plane.jpg|right|thumb|400px|Â-chû Hòng-khûng.]]
file:Airasiaplanehpg
'''Â-chû Hòng-khûng''' (AirAsia, kién-chhṳ̂n '''Â-khûng''') he [[Mâ-lòi-sî-â]] thi-ngi kâ koet-chi [[hòng-khûng kûng-sṳ̂]], ya-he [[Â-chû]] kûi-mù chui-thai ke [[Tâi-sṳ̀n-pún Hòng-khûng Kûng-sṳ̂]], chú-yeu [[khi-néu kî-chhòng]] vì [[Kit-lùng-po Koet-chi Kî-chhòng]] (KLIA) ke thi-ngi hòng-chhàm thai-lèu (KLIA2). Si̍p-thòn fó-phân kûng-sṳ̂ [[Thai-koet Â-chû hòng khûng]], [[Yin-nì Â-chû hòng khûng]] lâu [[Fui-li̍t-pîn Â-chû hòng khûng]] fûn-phe̍t sién-thin [[Màn-kuk Lòng-màn Koet-chi Kî-chhòng]].
rightthumb400px achû Hòngkhûngachû Hòng
khungairasiakién-chh Âkhûng hemâlòisîthingi kâ koetchihòngkhûng kungs yaheachûkuimù chuithai keTâisnpúnhòngkhûng Kûngs chúyeukhinéu kîchhòng vì kitlùngpo Koetchi KîchhòngkLIA ke tigi hòngchhàm thailèuklIsipthòn fóphân kûngsThaikoet Âchu hòng khûngyinnì achû hòng khûng lâufuilitpînachû hòng khung fûnphet siénthinmànkuk Lòng-màn Koetchi kichhòng
 
 
23

次編輯

Thô-hòng chhoi-tân