"Yîn-koet Hòng-khûng" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

跳至導覽 跳至搜尋
se-mì
Fî-fu̍k yù 2804:D55:5288:C200:8173:66F7:6BB8:5E8Atui-fa) ke phiên-cho; kiên-kói fì-fu̍k Hak-ngìn ke chui-heu yit-ke pán-pún
3 ke phiêu-chhiam: sú-kî pán phiên-siá Sú-kî pán mióng-ya̍p phiên-siá 已被回退
se-mì (Fî-fu̍k yù 2804:D55:5288:C200:8173:66F7:6BB8:5E8Atui-fa) ke phiên-cho; kiên-kói fì-fu̍k Hak-ngìn ke chui-heu yit-ke pán-pún)
 
[[File:2010-07-08_A319_BA_G-EUOI_EDDF_01.jpg|right|thumb|400px|Yîn-koet Hòng-khûng.]]
[[File:BA-Des.svg|right|thumb|350px|Yîn-koet Hòng-khûng muk-tit-thi]]
'''Yîn-koet Hòng-khûng''' ([[Yîn-ngî]]: British Airways, LSE: '''BAY'''), he [[Yîn-koet]] ke koet-kâ [[Hòng-khûng Kûng-sṳ̂]], ya-he Yîn-koet li̍t-sṳ́ chui yû-kiú ke hòng-khûng kûng-sṳ̂, vì [[Fân-yî Yit-kâ]] ke chhóng-sṳ́ fi-yèn chṳ̂-yit, ya-he koet-chi hòng-khûng si̍p-thòn khì-hâ kûng-sṳ̂. Chú-yeu [[khi-néu]] he [[Lùn-tûn Hî-sṳ̂-lu Kî-chhòng]] khi̍p [[Lùn-tûn Kak-vet Kî-chhòng]]. Yîn-koet Hòng-khûng he chhiòn-khiù chui-thai ke koet-chi hòng-khûng hak-yun kûng-sṳ̂, chhiòn-khiù thi chhit-thai chṳ̂ fo-yun hòng-khûng kûng-sṳ̂, [[Êu-chû]] thi-ngi thai hòng-khûng kûng-sṳ̂, [[Sî-Êu]] chui thai ke hòng-khûng kûng-sṳ̂ chṳ̂-yit, chhiòn-khiù lióng kiên chên yúng-yû [[Hia̍p-fò Hak-kî]] ke hòng-khûng kûng-sṳ̂ chṳ̂-yit, nang yit-kiên chên yúng-yû Hia̍p-fò Hak-kî ke hòng-khûng kûng-sṳ̂ vì [[Fap-koet Hòng-khûng]].
 
==Li̍t-sṳ́ ==
fileabageuoieddfjpgtightthumb400pyînkoet Hòngkhungfile:badessvgrightthumb350pYînkoe muktitthiYînkoet Hòngkhûngyînngîbritish airways lsebay heYînkoetke koetkâlHgkhûng Kûng yahe Yinkoet litchui yûkiú ke hòngkhûng kûngsvìfânyîyitka ke chhongs fiyèn cyityahe koetchi hòngkhung sipthòn khìhâ kûngs Chúyeu khinéu he Lùntûn Hîslu Kîchhòngkhi Lùnt Kakvet Kîchhòng Yînkoet Hòngkhûng he chhiònkhiù chuithai ke koetchi hòngkhûng hakyun kûngchhiònhiù thi chhitlthai ch foyun hòngkhûng kûng euchû thingi thai hòngkhûng kungSîÊu chui thai ke hòngkhûng kûngslchyithhiònlkhiu lióng kiên chên yúngyû Hiapfò Hakkîke hònkhûng kungs chyit nang yitkiên chên yúngyû Hiafò Hakkî ke hòngkhûng kûng vìfapkoet Hongkhûng
==Hòng-sien ==
==Kî-chhui==
==Kin-châng tui-sú ==
==Chióng-hong==
==Chhâm-kháu Chṳ̂-liau ==
==Ngoi phu Lièn-kiet ==
 
[[Category:Hòng-khûng Kûng-sṳ̂]]
liso
 
g
 
q
 
b
 
Vi
 
migau
 
catigoria
23

次編輯

Thô-hòng chhoi-tân