"Mu-nì-het Kî-chhòng" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

跳至導覽 跳至搜尋
se-mì
Fî-fu̍k yù 2804:D55:5288:C200:8173:66F7:6BB8:5E8Atui-fa) ke phiên-cho; kiên-kói fì-fu̍k Hak-ngìn ke chui-heu yit-ke pán-pún
3 ke phiêu-chhiam: sú-kî pán phiên-siá Sú-kî pán mióng-ya̍p phiên-siá 已被回退
se-mì (Fî-fu̍k yù 2804:D55:5288:C200:8173:66F7:6BB8:5E8Atui-fa) ke phiên-cho; kiên-kói fì-fu̍k Hak-ngìn ke chui-heu yit-ke pán-pún)
 
[[File:Munich_Airport_from_visitors_park.jpg|centre|thumb|800px|Mu-nì-het Kî-chhòng.]]
file:munichAirportfromvisitorspark
[[File:MunichAirport2010.jpg|right|thumb|400px|Mu-nì-het Kî-chhòng.]]
jpgcentremthumb800pmunìhetkîchhòng
'''Mu-nì-het Kî-chhòng''' ([[Tet-ngî]]: Flughafen München, IATA thoi ma: MUC; ICAO thoi ma: EDDM) vi-yî [[Tet-koet]] [[Mu-nì-het]] tûng-pet 28 kûng-lî ke [[Âi-ngì-tên-tsàu-chhe̍t]], kín lìn [[Fut-lai-sîn]]. Kì yî 1992-ngièn 5-ngie̍t 17-ngit thèu-ngi̍p sṳ́ -yung, yî chhí-thoi ngièn-pún yîn chû-piên me̍t-si̍p ke chhu-tshe̍t yì kûi-mù mò-fap khok-kien ke [[Mu-nì-het Lî-mê Kî chhòng]]. Mu-nì-het Kî-chhòng he [[Êu-chû]] chui-thai ke [[Hòng-khûng Khi-néu]] chṳ̂-yit, khiung-yû 101-kâ hòng-khûng yun-yàng song chhai chhṳ́ thì-kiûng hòng-pân fî-vông chhiòn-khiù 68-ke koet-kâ ke 242-ke hòng-tiám. Tui-yî [[Hon-sâ Hòng-khûng]] lâu [[Sên-khûng Lièn-mèn]] sṳ̀n-yèn yì-ngièn, Mu-nì-het Kî-chhòng he yit-ke chhùng-yeu ke khi-néu kî-chhòng, khì chón-kî sṳ̀n-hak phìn-kiûn cham kî-chhòng chúng hak-yun-liòng 40% ke fun-ngiak.
file:munichAirportjpglrightthumpxmunìhet Kîchhòng
 
Munìhet Kîchhòngtetngîflughafen Münchenauta thoi mucicao thoi ma eddmviyî Tetkoetmunìhettûngkûnglî ke aingìtêntsàuchhet kín lìnfutlaisîn Kìyi ngièn ngiet ngit thèu-ngp syung yî chhíthoi ngiènpún yîn chûpiên metsip ke chhutshet yì kuimù mòfap khokkien kemunìhet lîmê Kî chhòngmunìhet Kîchhòng heeuchû chuithai ke hòngkhûng Khinéu chyit khiung-yû kâ hòngkhûng yunyàng song chhai chhthìkiûng hòng-pân fîvông chhiònkhiùke koetkâ keki hòngtiám tuiyî Honsâ Hòngkhûng lâu Sênkhûng liènmènsnyèn yìngièn munìhet Kîchhòng he yitke chhùngyeu ke khinéu kîchhòng khì chónkî sonhak phìnkiûn cham kîchhòng chúng hakyunliòng ke funngiak
[[Category:Kî-chhòng]]
categoryKîchhòng
23

次編輯

Thô-hòng chhoi-tân