"Chióng Kie-sa̍k" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

跳至導覽 跳至搜尋
mò phiên-si̍p chak-yeu
se-mì Tsiông Kie-sa̍k yì-thung to Chiông Kie-sa̍k
'''TsiôngChiông Kie-sa̍k''' fe̍t-tsá '''Chiông Chûng-chang''' ([[1887-ngièn]] 10-ngie̍t 31-ngit-1975ngit-[[1975-ngièn]] 4-ngie̍t 5-ngit), [[Chûng-fà Mìn-koet]] [[tsṳn-tshṳ-kâ]], [[kiûn-sṳ-kâ]], tshut-sâng yî [[Tshîn-tsêu]] [[Tsap-kông-sén]] [[Fung-fa-yen]] (kîm-ngit [[Nèn-pô-sṳ]] Fung-fa-sṳ ). Li̍t-ngim Kiûn-káu Káu-tshòng, Koet-mìn Kiet-min Kiûn-tsúng Sṳ̂-lin, Hàng-tsṳn-yen Yen-tshòng, Kiet-min Tsṳn-fú Kiûn-sṳ Ve-yèn-fi Ve-yèn-tshòng, [[Chûng-koet]] [[Koet-mìn-tóng]] Tsúng-tshài, [[Sâm-mìn Tsú-ngi]] Tshiâng-ngièn-thòn Thòn-tshòng, [[Thi-ngi tshṳ sṳ-kie thai-tsan]] [[Thùng-mèn-koet]] Chûng-koet tsan-khî tsui-kô thi-vi, Chûng-fà Mìn-koet [[tsúng-thúng]] tén-tén tsṳt-vu. TsiôngChiông Kie-sa̍k he vì-thu̍k thùng-sṳ̀ thúng-tshṳ ko Chûng-koet Thai-liu̍k lâu [[Thòi-vân]] ke khiun-thoi Chûng-koet liâng-thô-ngìn.
 
[[en:Chiang Kai-shek]]
424

次編輯

Thô-hòng chhoi-tân