"Sông-hói-fa" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

跳至導覽 跳至搜尋
mò phiên-si̍p chak-yeu
| class="Unicode" | <font face="Lucida Sans Unicode">1:2. Tsau-ts sien-tsz I-se-a su laung soo sia-la-kuh, wo: Ngoo la Ngoong mien-zien tang-fah Ngoo-kuh s-tse; yi iau yui-be Ngoong kuh loo.</font> || {{lang|zh-Hant|正如先知以賽亞書上記著說、}} || <font face="Lucida Sans Unicode">It is written in Isaiah the prophet: “I will send my messenger ahead of you, who will prepare your way” .</font> ||
|-
| class="Unicode" | <font face="Lucida Sans Unicode">1:3. La hwaung-ya li-yen ih-kuh nyung-kuh sang-chi han lau-wo, Yui-be Tsu-kuh ka-dau, tsauh-dzuh Yi-kuh loo.<nowiki></nowiki>̤ng duŏh sŏ̤h iông gâu-gâu gì duâi-ĭ.</font> || {{lang|zh-Hant|在曠野有人聲喊著說、預備主的道、修直他的路。』}} || <font face="Lucida Sans Unicode">“a voice of one calling in the desert,‘Prepare the way for the Lord, make straight paths for him.’”.</font> ||
|-
| class="Unicode" | <font face="Lucida Sans Unicode">1:4 Taung-z Iak-‘oen le, la hwaung-ya li ‘ang si-li lau, kaung hwe-ke-kuh si-li, i-ts dzoe-nyih tuh-dzak nyau-so.<nowiki></nowiki>̤ sĕng gáe̤ cī ciéh nè̤ng gâe̤ng duâi-ĭ táung lâi gó̤, cêu sáung diê-nè̤ng buōng-sê̤u<nowiki></nowiki>̤ duâi.</font> || {{lang|zh-Hant|照這話、約翰來了、在曠野施洗、傳悔改的洗禮、使罪得赦。}} || <font face="Lucida Sans Unicode">And so John came, baptizing in the desert region and preaching a baptism of repentance for the forgiveness of sins.</font> ||
|-
| class="Unicode" | <font face="Lucida Sans Unicode">1:5. Yeu-tha dzien di tah-tsz Ya-loo-sah-laung-kuh nyung, zen tsheh-leh, tau yi han-deu, nyung yi-la-kuh dzoe lau, la lak-dan ‘oo li zeu yi-kuh si-li.</font> || {{lang|zh-Hant|猶太全地、和耶路撒冷的人、都出去到約翰那裡、承認他們的罪、在約但河裡受他的洗。}} || <font face="Lucida Sans Unicode">The whole Judean countryside and all the people of Jerusalem went out to him. Confessing their sins, they were baptized by him in the Jordan River.</font> ||
匿名使用者

Thô-hòng chhoi-tân