"New York Chṳn-khèn Kâu-yi-só" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

跳至導覽 跳至搜尋
mò phiên-si̍p chak-yeu
 
[[File:NYSE_july_2003.jpg|right|thumb|350px|Néu-yok Chṳn-khèn Kâu-yi-só.]]
[[File:NYSE127.jpg|right|thumb|350px|Néu-yok Chṳn-khèn Kâu-yi-só.]]
'''Néu-yok chṳnChṳn-khèn kâuKâu-yi-só''' ([[Yîn-ngî]]: New York Stock Exchange, Yîn-vùn suk-siá: NYSE, yû sṳ̀ kién-chhṳ̂n Néu-yok Chṳn-kâu-só) lâu [[Fàm-êu Kú-piàu Kâu-yi-só]] ha̍p-pin chhièn he sṳ-kie sông thi-ngi thai [[Chṳn-khèn Kâu-yi-só]]. Kì chên he chui-thai ke kâu-yi-só, chhṳ̍t-to 1996-ngièn kì ke kâu-yi liòng pûn [[Na̍p-sṳ̂-tha̍t-khiet]] chhêu-ko. 2005-ngièn 4-ngie̍t ma̍t, Néu-yok Chṳn-kâu-só Sû-kèu Chhiòn Thien-chṳ́ Chṳn-khèn Kâu-yi-só (Archipelago), sṳ̀n-vì yit-ke yîn-li-sin kî-kèu. Néu-yok Chṳn-kâu-só ke Chúng-phu vi-yî [[Mî-koet]] [[Néu-yok-chû]] [[Néu-yok-sṳ]] [[Pak-ló-fi]] thai-kiê 18-ho, chhai [[Fà-ngì-kiê]] ke chón-vân chhú nàm-chet. 2006-ngièn 6-ngie̍t 1-ngit, Néu-yok Chṳn-khèn Kâu-yi-só siên-pu lâu Fàm-êu Kú-piàu Kâu-yi-só ha̍p-pin chû-sṳ̀n Néu-yok Chṳn-kâu-só - Fàm-êu Chṳn-kâu-só Kûng-sṳ̂ (NYSE Euronext).
Néu-yok Chṳn-khèn Kâu-yi-só só-yû thai-yok 2,800 kiên [[Kûng-sṳ̂]] chhai chhṳ́ sông-sṳ, chhiòn-khiù sṳ-chhṳ̍t 15 van-yi [[Mî-ngièn]]. Chṳ 2004-ngièn 7-ngie̍t, Sâm-sṳ̍p kiên chhú-yî [[Tho-khiûn-sṳ̂ Kûng-ngia̍p Phìn-kiûn chṳ́-sú]] chûng ke Kûng-sṳ̂ chhù-liáu [[Yîn-thi̍t-ngì]] lâu [[Mì ngiôn]] chṳ̂-ngoi tû-chhai Néu-yok Chṳn-kâu-só sông-sṳ.
 
1,361

次編輯

Thô-hòng chhoi-tân