"YouTube" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

跳至導覽 跳至搜尋
mò phiên-si̍p chak-yeu
se-mì無編輯摘要
無編輯摘要
[[File:Youtube founders.jpg|thumb|400px|Chhiùng chó to yu: [[Chhà-tet Het-li]], [[Chhṳ̀n Sṳ-tsùn]], lâu [[:en:Jawed Karim|Kà-tet Khà-lî-mê]].]]
[[File:Youtubeheadquarterssanbruno.jpg|thumb|left|250px|2006-ngièn chṳ 2010-ngièn ke YouTube Chúng-phu]]
'''YouTube''' he sat-li̍p chhai [[Mî-koet]] ke yit-chak [[Yáng-phién Fûn-hióng]] [[mióng-chhàm]], ngiong sṳ́-yung-chá sông-chai, kôn-khon khi̍p fûn-hióng [[yáng-phién]] fe̍t [[tón-phién]]. Kûng-sṳ̂ yî 2005-ngièn 2-ngie̍t 15-ngit chu-chhak, yù [[Fà-yí]] [[Mî-koet-ngìn]] [[Chhṳ̀n Sṳ-tsùn]] tén-ngìn chhóng-li̍p, mióng-chhàm ke khiéu-ho vì "Broadcast Yourself" (péu-hien ngì chhṳ-kâ), mióng-chhàm ke phiêu-tsì yi-ngiam lòi-chhṳ chó-khì [[Thien-sṳ]] hién-sṳ hi (yîm khi̍t Sa-sien-kón). Kîm-ha YouTube yí-kîn sṳ̀n-vì thùng-lui-hîn mióng-chhàm ke khiâu-chhú, pin chho-chhiu hí-tô mióng-sông miàng-ngìn chhiâ kit-fat mióng-sông chhóng-chok. chhón
https://dic.pixiv.net/a/%E7%B2%89%E3%83%90%E3%83%8A%E3%83%8A
 
https://dic.pixiv.net/a/%E7%B2%89%E3%83%90%E3%83%8A%E3%83%8A
https://dic.pixiv.net/a/%E7%B2%89%E3%83%90%E3%83%8A%E3%83%8A
https://dic.pixiv.net/a/%E7%B2%89%E3%83%90%E3%83%8A%E3%83%8A
YouTube chúng Kûng-sṳ̂ vi-chhai [[Kâ-li-fuk-nì-â-chû]] [[Sṳn-pu-lî-nok]], mióng-chhàm chia yù Flash Video fe̍t HTML5 yáng-phién lòi pô-piong kok-sṳt kok-ngióng yù sông-chhòn-chá chṳ-sṳ̀n ke yáng-phién nui-yùng, pâu-koat thien-yáng chién-si̍p, Thien-sṳ tón-phién, [[yîm-ngo̍k]] liu̍k-yáng-tai tén, yî-khi̍p khì-thâ sông-chhòn-chá chhṳ-chṳ ke ngia̍p-yì yáng-phién, yì VLOG, ngièn-chhóng ke yáng-phién tén. Thai-phu-fûn YouTube ke sông-chhòn-chá kiùn he ke-ngìn chhṳ-hàng sông-chhòn, than ya-yû mêu-ke mòi-thí Kûng-sṳ̂ yì [[Kô-lùn-pí-â Kóng-pô Kûng-sṳ̂]], [[Yîn-koet Kóng-pô Kûng-sṳ̂]], VEVO yî-khi̍p khì-thâ thòn-thí lâu YouTube yû ha̍p-chok Fó-phân kie-va̍k, sông-chhòn chhṳ-kâ Kûng-sṳ̂ só liu̍k-chṳ ke yáng-phién.
 

Thô-hòng chhoi-tân