"Kuala Lumpur Koet-chi Kî-chhòng" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

跳至導覽 跳至搜尋
mò phiên-si̍p chak-yeu
無編輯摘要
3 ke phiêu-chhiam: 已被回退 sú-kî pán phiên-siá Sú-kî pán mióng-ya̍p phiên-siá
無編輯摘要
3 ke phiêu-chhiam: 已被回退 sú-kî pán phiên-siá Sú-kî pán mióng-ya̍p phiên-siá
filekliacoferjpgrightthumb350pxKitlùngpokoetchi KîchhòngKitlùngpo Koetchifilekliacoferjpgrightthumb350pxKitlùngpokoetchikîchhòngKitlùngpoKoetchi KîchhòngYînngîkualalumpur internationalairportkiénchhnkuL hemâlòisîâchui chúyeu ke koetchi kichhòng chyit viyîsietlànngôchû nàm-phu ke sietpânglìKitlùngpo yok kûnglî Kai kîchhòng changst khí yungyî ngièn ngietngit chhíthoi chchhièn ke spang Koetchi KîchhòngKitlùngpo Koetchi Kîchhòng ke phiêungî he pá skie taito mâlòisîâ pá mâ-lòisîâ taib
vông skieBringing the world to Malaysia and Malaysia to the world
Kitlùngpo Koetchi Kîchhòng yaheThoitshúyahthoitshú Hòngsienke thìnliùtiám chyit yù yî yînkoet Hòngkhûngthili Hòng-khûnglâuÀuchûHòngkhûnglâuÀuchû Hòngkhûng yí thìnfî Kitlùngpo Koetchi Kîchhòngsóyî chchhûnm
mâlòisî-â Hòngkhûngthìn-liùHòngkhûngthìnliù chhai chhṳ kî-chhòngKîchhòng kónlî kûngsyìn póchh lo-kônlokôn thaithu hîmong Yînkoet Hòngkhûng lâu Àuchû Hònglkhûng chotet chhùngsîn chiông Kitlùng-po Koetchi Kîchhòng chok vì Thoitshú Hòngsien ke yitke thìnliù tiámKitlùngpo Koetchi Kîchhòng yù ngitpúnKienchukHetchhôn Kichông satkiechháiyung ke khóingiam heaêm lìm chûng ke kîchhòng kîchhòng chûng ke sêmlìmkîchhòng sichu pun liukyìm fàntîn kîchhòng vísên thailèu chûngông sat yû luthiênst ngoimien yû ngiettai yílìm ke fûngkín
n
mâlòisî-â Hòngkhûngthìn-liù chhai chhṳ kî-chhòngKîchhòng kónlî kûngsyìn póchh lo-kôn thaithu hîmong Yînkoet Hòngkhûng lâu Àuchû Hònglkhûng chotet chhùngsîn chiông Kitlùng-po Koetchi Kîchhòng chok vì Thoitshú Hòngsien ke yitke thìnliù tiámKitlùngpo Koetchi Kîchhòng yù ngitpúnKienchukHetchhôn Kichông satkiechháiyung ke khóingiam heaêm lìm chûng ke kîchhòng kîchhòng chûng ke sêmlìmkîchhòng sichu pun liukyìm fàntîn kîchhòng vísên thailèu chûngông sat yû luthiênst ngoimien yû ngiettai yílìm ke fûngkín
categorymâlòisîâ

Thô-hòng chhoi-tân