"Sông-hói-fa" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

跳至導覽 跳至搜尋
Chhí-sêu yù Doodhaveyouthoughttui-fa) só chok-chhut ke siû-thin 84685
(用“right|thumb|300px| '''Sông-hói-fa''' he Song-hói ke fông-ngièn. Thai-yok yû sṳ̍p-si pak-van ngìn sṳ́-yung. == Vùn-sṳ̀== {| ...”替換內容)
(Chhí-sêu yù Doodhaveyouthoughttui-fa) só chok-chhut ke siû-thin 84685)
 
! align=middle | [[Chûng-vùn]]
! align=middle | [[Yîn-vùn]]
|-
| class="Unicode" | <font face="Lucida Sans Unicode">''Mo-khau Dzen Fok-iung Su''</font> || {{lang|zh-Hant|''馬可全福音書''}} || <font face="Lucida Sans Unicode">''Gospel of Mark''</font> ||
|-
| class="Unicode" | <font face="Lucida Sans Unicode">1:1. Zung-kuh Nyi-ts Ya-soo Kyi-tok fok-iung-kuh chi-deu.<nowiki></nowiki>̤ duâi.</font> || {{lang|zh-Hant|神的兒子、耶穌基督福音的起頭。}} || <font face="Lucida Sans Unicode">The beginning of the gospel about Jesus Christ, the Son of God.</font> ||
|-
| class="Unicode" | <font face="Lucida Sans Unicode">1:2. Tsau-ts sien-tsz I-se-a su laung soo sia-la-kuh, wo: Ngoo la Ngoong mien-zien tang-fah Ngoo-kuh s-tse; yi iau yui-be Ngoong kuh loo.</font> || {{lang|zh-Hant|正如先知以賽亞書上記著說、}} || <font face="Lucida Sans Unicode">It is written in Isaiah the prophet: “I will send my messenger ahead of you, who will prepare your way” .</font> ||
|-
| class="Unicode" | <font face="Lucida Sans Unicode">1:3. La hwaung-ya li-yen ih-kuh nyung-kuh sang-chi han lau-wo, Yui-be Tsu-kuh ka-dau, tsauh-dzuh Yi-kuh loo.<nowiki></nowiki></font> || {{lang|zh-Hant|在曠野有人聲喊著說、預備主的道、修直他的路。』}} || <font face="Lucida Sans Unicode">“a voice of one calling in the desert,‘Prepare the way for the Lord, make straight paths for him.’”.</font> ||
|-
| class="Unicode" | <font face="Lucida Sans Unicode">1:4 Taung-z Iak-‘oen le, la hwaung-ya li ‘ang si-li lau, kaung hwe-ke-kuh si-li, i-ts dzoe-nyih tuh-dzak nyau-so.<nowiki></nowiki>̤ <nowiki></nowiki>̤ duâi.</font> || {{lang|zh-Hant|照這話、約翰來了、在曠野施洗、傳悔改的洗禮、使罪得赦。}} || <font face="Lucida Sans Unicode">And so John came, baptizing in the desert region and preaching a baptism of repentance for the forgiveness of sins.</font> ||
|-
| class="Unicode" | <font face="Lucida Sans Unicode">1:5. Yeu-tha dzien di tah-tsz Ya-loo-sah-laung-kuh nyung, zen tsheh-leh, tau yi han-deu, nyung yi-la-kuh dzoe lau, la lak-dan ‘oo li zeu yi-kuh si-li.</font> || {{lang|zh-Hant|猶太全地、和耶路撒冷的人、都出去到約翰那裡、承認他們的罪、在約但河裡受他的洗。}} || <font face="Lucida Sans Unicode">The whole Judean countryside and all the people of Jerusalem went out to him. Confessing their sins, they were baptized by him in the Jordan River.</font> ||
|-
| class="Unicode" | <font face="Lucida Sans Unicode">1:6. Iak-‘oen tsak-kuh , z lauh-doo-mau, iau-li sok-kuh ta z bi-kuh , chuh-kuh z waung-dzoong lau ya-mih.</font> || {{lang|zh-Hant|約翰穿駱駝毛的衣服、腰束皮帶、喫的是蝗蟲野蜜。}} || <font face="Lucida Sans Unicode">John wore clothing made of camel’s hair, with a leather belt around his waist, and he ate locusts and wild honey.</font> ||
|-
| class="Unicode" | <font face="Lucida Sans Unicode">1:7. Yi kaung lau, wo, Yeu ih-kuh Nyung la ngoo i-‘eu le-kuh, I-kuh nung-lih pi ngoo doo, ngoo eu-‘au-chi ka Yi-kuh ‘a-ta, ‘a ’veh phe-kuh.</font> || {{lang|zh-Hant|他傳道說、有一位在我以後來的、能力比我更大、我就是彎腰給他解鞋帶、也是不配的。}} || <font face="Lucida Sans Unicode">And this was his message: “After me will come one more powerful than I, the thongs of whose sandals I am not worthy to stoop down and untie.</font> ||
|-
| class="Unicode" | <font face="Lucida Sans Unicode">1:8. Ngoo z yoong s theh na ‘ang si-li, Yi iau yoong sung-ling theh na ‘ang si-li.</font> || {{lang|zh-Hant|我是用水給你們施洗、他卻要用聖靈給你們施洗。}} || <font face="Lucida Sans Unicode">And this was his message: “After me will come one more powerful than I, the thongs of whose sandals I am not worthy to stoop down and untie.</font> ||
|-
| class="Unicode" | <font face="Lucida Sans Unicode">1:9. Taung-z, Yasoo dzoong Ka-li-li-kuh Nau-sah-luh le, la Iak-dan ‘oo li zeu-ts Iak-‘oen kuh si-li.<nowiki></nowiki>̤ duâi.</font> || {{lang|zh-Hant|那時、耶穌從加利利的拿撒勒來、在約但河裡受了約翰的洗。}} || <font face="Lucida Sans Unicode">I baptize you withd water, but he will baptize you with the Holy Spirit.” At that time Jesus came from Nazareth in Galilee and was baptized by John in the Jordan.</font> ||
|-
| class="Unicode" | <font face="Lucida Sans Unicode">1:10. Yi zieu dzoong s li zaung-le, khoen-kyieu thien khe-tse, Sung-ling ziang keh-ts nung kaung tau Yi sung-laung.<nowiki></nowiki>̤ duâi.</font> || {{lang|zh-Hant|他從水裡一上來、就看見天裂開了、聖靈彷彿鴿子、降在他身上。}} || <font face="Lucida Sans Unicode">As Jesus was coming up out of the water, he saw heaven being torn open and the Spirit descending on him like a dove. </font> ||
|}
 
==Tshâm-siòng ==
910

次編輯

Thô-hòng chhoi-tân