跳至內容

2020-ngièn Thòi-vân chúng-thúng sién-kí

Chhiùng Wikipedia lòi
2020-ngièn Chûng-fà Mìn-koet chúng-thúng sién-kí
Chûng-fà Mìn-koet
2016-ngièn ←
2020-ngièn 1-ngie̍t 11-ngit → 2024-ngièn

chu-chhak sién-mìn 19,311,105
thèu-phiau-sut 74.9%
 
Thì-miàng-chá Chhai Yîn-vùn tông-sién Hòn Koet-yì Sung Chhú-yì
Chṳn-tóng Mìn-chú Chin-phu-tóng Chûng-koet Koet-mìn-tóng Chhîn-mìn-tóng
Fu-sú Lai Chhîn-tet Chông San-chṳn
Vù tóng-chhi̍t
Yì Siông
Vù tóng-chhi̍t
Mìn-sién tet-phiau 8,170,231 5,522,119 608,590
Tet-phiau-sut 57.1% 38.6% 4.3%

  Chhai Yîn-vùn liâng-siên
  Hòn Koet-yì liâng-siên

chúng-thúng

Chhai Yîn-vùn
Mìn-chú Chin-phu-tóng

Tông-sién chúng-thúng

Chhai Yîn-vùn
Mìn-chú Chin-phu-tóng

2020-ngièn Chûng-fà Mìn-koet chúng-thúng sién-kí chhai 2020-ngièn 1-ngie̍t 11-ngit kí-hàng, chui-heu Mìn-chú Chin-phu-tóng ke heu-sién-ngìn Chhai Yîn-vùn tông-sién Chûng-fà Mìn-koet chúng-thúng.