跳至內容

Ngì-làn-yen

Chhiùng Wikipedia lòi
chhai 2020年10月1日 (Si) 05:00 yù Tpjh9910202kâu-liù | Kung-hien só cho ke siû-thin pán-pún (ts 改正作 ch)
(chhâ-phe̍t) ← Sông-chak pán-pún | Chui-sîn pán-pún (chhâ-phe̍t) | Hâ-chak pán-pún → (chhâ-phe̍t)
Ngì-làn-yen ke thi-phêu.

Ngì-làn-yen chhai Thòi-vân tûng-pet-phu, lâu Thòi-pet-yen, Thò-yèn-yen, Sîn-chuk-yen, Thòi-chûng-yen, Fâ-lièn-yen siông-lìn, he kô-é-hi ke fat-ngièn-thi, hot Ngì-làn-sṳ, Lò-tûng-chṳ́n, Sû-o-chṳ́n, Thèu-sàng-chṳ́n sâm-chṳ́n lâu Chiâu-hâi-hiông, Yèn-sân-hiông, Chong-vì-hiông, Ńg-kiet-hiông, Tûng-sân-hiông, Sâm-sên-hiông, Thai-thùng-hiông, Nàm-o-hiông.

Hàng-chṳn Khî-va̍k

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa lâu Fûng-kín-khî

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu Vùn-hien

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]