跳至內容

Chhṳ̀n Khiâu-ên

Chhiùng Wikipedia lòi
Chhṳ̀n Khiâu-ên
Chhṳ̀n Khiâu-ên (2013)
Chhṳ̀n Khiâu-ên (2013)
Chhut-se Chûng-fà Mìn-koet Chûng-fà Mìn-koet Thòi-vân-sén Sîn-chuk-yen Fù-khiéu-hiông
Koet-chhi̍t Chûng-fà Mìn-koet Chûng-fà Mìn-koet
Ngî-ngièn Koet-ngî, Yîn-ngî, Hak-kâ-ngî
Kau-yuk Thòi-vân Sîn-chuk-sṳ Sṳ̂-li̍p Kông-fu̍k Kô-kip Chûng-ho̍k
Fa̍t-thung 2001-ngièn chṳ-kîm
Kîn-ki kûng-sṳ̂ Chhṳ̀n Khiâu-ên Kûng-chok-sṳt ke Sîn-long Mì-pok
joeoffice@vip.qq.com
Chhut-miàng chok-phín Thien-sṳ-khia̍k
Vòng-chṳ́ Pien Chhiâng-kái
Miang-chûng Chu-thin Ngài Oi Ngì
Seu-ngau Kông-fù
Kúi-chhôi-tên chṳ̂ Chîn-chhie̍t Kú-sàng
Vú-thòi-khia̍k
Mien-pâu-su sông ke Ńg-ngìn
Chióng Chui-kâ Ńg-yên-yènDenny Chióng
2015-ngièn Vú-thòi-khia̍k Mien-pâu-su sông ke Ńg-ngìn – 程韻
Mióng-cham Chhṳ̀n Khiâu-ên ke Sîn-long Mì-pok
IMDb chṳ̂-sín ya̍p

Chhṳ̀n Khiâu-ên(1979-ngièn 4-ngie̍t 4-ngit –  ) he Thòi-vân ńg-yên-yèn.

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]