Chhim-chû-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

Chhim-chû-sṳ (郴州市) chhai Fù-nàm-sén tûng-nàm-phu,thi-chhú Nàm-liâng Sân-ma̍k lâu Lò-siau Sân-ma̍k kâu-chho.


Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngî-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chûng-kau[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]