Chhit-thèu

Chhiùng Wikipedia lòi

Chhit-thèu (膝頭) me cho-tet ôn-to kiok-chhit-thèu (腳膝頭), he he thai-thúi lâu séu-thúi tsṳ̂-kiên ke lièn-tsiap phu-vi. Tshit ke tsú-yeu nui-phu tsû-sṳ̀n kiet-kèu vi pan-ngie̍t pan yî-khi̍p si-thiàu Nyún-tai.