跳至內容

Chiâu-sàng-khî

Chhiùng Wikipedia lòi

Tsiau-sàng-khî (蕉城區) he Chûng-koet Fuk-kien-sén Nèn-tet-sṳ só kón-hot ke khî.

Tshâm-kháu Vùn-hien

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]