Lò-mâ Thai-ho̍k

Chhiùng Wikipedia lòi
Lò-mâ Thai-ho̍k

Lò-mâ Thai-ho̍k (Yi-thai-li-ngî: Università di Roma), he Yi-thai-li Lò-mâ-sṳ ke yit-só chho̍k-miàng Thai-ho̍k. Lò-mâ Thai-ho̍k vì chhiòn Êu-chû ho̍k-sâng chu-chhak ngìn-sú chui-tô ke Thai-ho̍k, ho̍k-sâng ngìn-sú tha̍t 111,000. Lò-mâ Thai-ho̍k kien-li̍p yî 1303-ngièn, he yit-só Chûng Sṳ-ki Thai-ho̍k, ya-he Lò-mâ li̍t-sṳ́ chui yû-kiú ke 4-só Thai-ho̍k chṳ̂ yit, ya-he Yi-thai-li chui chhùng-kô ke ho̍k-fú.