跳至內容

Lin Kie-va̍k

Chhiùng Wikipedia lòi

Lin Kie-va̍k (令計劃, 1956-ngièn 10-ngie̍t 22-ngit –  ), Sân-sî-sén Yun-sàng-sṳ Phìn-liu̍k-yen ngìn, he Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet lâu Chûng-koet Khiung-sán-tóng ke yit-chak chṳn-chhṳ ngìn-vu̍t. Khì ngièn-lòi siang „Lin-fù“ (令狐), chṳ̂ heu kói cho „Lin“ (令).

Kì ke â-pâ Lin-fù Yâ (令狐野) he Chûng Khiung ke yit-chak kòn-phu (幹部), yung tông-sṳ̀ chui liù-hàng ke 5 chak chhṳ̀ „fông-chṳ̂m“ (方針), „chṳn-chhet“ (政策), „lu-sien“ (路線), „kie-va̍k“ (計劃) lâu „vàn-sṳ̀n“ (完成) lòi pûn chhṳ-kâ ke lái-è hí-miàng, Lin Kie-va̍k he thi 4 chak lái-è.

Lin Kie-va̍k chhai 2007-ngièn 9-ngie̍t chṳ 2012-ngièn 9-ngie̍t he Chûng-koet Khiung-sán-tóng Tûng-ông Phan-kûng-thâng (中國共產黨中央辦公廳) ke chú-ngim, m̀-ko to 2012-ngièn 6-ngie̍t, kì ke lái-è fat-sâng chhâ-fo, yîn-vì liá-chak sṳ-yù, kì mò-fat-thu sṳ̂n-kôn (升官), tiau hi cho Chûng Khiung ke Thúng-yit Chan-sien Kûng-chok-phu (統一戰線工作部) ke phu-chóng.

2014-ngièn 12-ngie̍t 22-ngit, Chûng Khiung ke Tûng-ông Ki-li̍t Kiám-chhà Ve-yèn-fi siên-pu, Lin Kie-va̍k sia̍p-hiàm ngiàm-chhùng vì-ki (嚴重違紀), Chûng Khiung yí-kîn khôi-sṳ́ tui kì tiau-chhà. 31-ngit, kì ke phu-chóng kôn-chṳt pûn miên-chhù.