Mà-chiông

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Mà-chiông.

Mà-chiông (麻將) he yit-chúng Chûng-koet ngièn-thèu ke chhet-lio̍k yù-hi. Mà-chiông chhai kok-thi ke kûi-chet m̀-thùng, than-he kî-pún muk-phêu tû-he thûng-ko yit- hì-lie̍t chì-von lâu chhí-sá kûi-chet piâng-chhut mêu-chúng thi̍t-thin chû-ha̍p ke phài-hîn, pin chú-chṳ́ tui-sú tha̍t-sṳ̀n siông-thùng muk-tit. Yù-hi chet chhung-sṳ kî-kháu, chhet-lio̍k yun-yung lâu kie-son.