Mà-chui Fûng-phau

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Mà-chui Fûng-phau
Wake Up
Lui-hîn Yî-ho̍k
Kak-sṳt Mì-ngì-khia̍k
Ngièn-chhóng Vòng Kien-mèn Ok-fó Tûi-sip
Phiên-khia̍k Vòng Kien-mèn, Vòng Vúi-chuk
Thô-yên Siau Li̍t-siû
Chú-yên Vòng Khien-ví, N̂g Khóng-yìn, hí Ví-nên, Vòng Chhung-khun
Chṳ-chok koet-kâ  Chûng-fà Mìn-koet (Thòi-vân)
Ngî-ngièn Koet-ngî, thòi-ngî
Si̍p-sú 6-si̍p
Chhòng-thu 60 fûn-chûng (hàm kóng-ko)
Chṳ-chok
Chṳ-chok-ngìn Chên Hôn-hièn
Ngoi-kín Thòi-vân Thòi-vân
Chṳ-chok kûng-sṳ̂ Hôn-chhó Yáng-sṳ, Kûng-khiung Thien-sṳ
Phi-yîm
Sú-pô phîn-tho Kûng-sṳ HD thòi
Thù-chhiong kak-sṳt Kô va̍k-chṳt thien-sṳ
Sâng-yîm kak-sṳt Li̍p-thí-sâng
Pô-chhut koet-kâ Thòi-vân Thòi-vân
Pô-chhut ngit-khì 2015-ngièn 4-ngie̍t 1-ngit  (2015-04-01)-2015-ngièn 4-ngie̍t 8-ngit (2015-04-08)
Siông-koân chiet-muk
Sa-chok Mà-chui Fûng-phau 2(2017)
Ngoi-phu
Kôn-fông mióng-chhàm
IMDb kie-sàu
Liá-piên "Mà-chui Fûng-phau" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"麻醉風暴" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.

Mà-chui Fûng-phau (Yîn-ngî: Wake Up) , 2015-ngièn Thòi-vân thien-sṳ-khia̍k. yù Vòng khien-vì, N̂g khóng-yìn, Hí Vì-nên, Vòng chhung-khun chú-yên. yî Kûng-sṳ HD-thòi 2015-ngièn 4-ngie̍t 1-ngit pô-chhut lâu kûng-sṳ 2015-ngièn 4-ngie̍t 25-ngit pô-chhut. Yù phiên-khia̍k Vòng Kien-mèn ke ngièn-chhóng ku-sṳ Ok-fó Tûi-sip kói-phiên[1].

Thai-kong[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Si-shu̍t mà-chui-khô yî-sṳ̂ Siau Chṳn-hiun, chhai yit-pái yù yen-chhòng Chhṳ̀n Hién-yùng chú-chhṳ̀ ke sṳ-fam tô chûng chṳp-hàng mà-chui, kiet-kó phiang-fam pìn-fat hàn-kien ke ok-sin kô-ngie̍t, sûi-yèn khi̍p-sṳ̀ thèu-yo̍k yìn chhióng-kiu mò-háu. Sú-su̍t heu kiám-thó chṳ́-chhut yû chhòng-khì sṳt-mìn ke Siau Chṳn-hiun, phiang-yen lin kì thìn-chṳt chiap-su thiàu-chhà. Chhú-lî sú-su̍t lî-phòi ke pó-hiám-yèn Ya̍p Kien-tet fat-hien hak-fu sí-yîn m̀ tân-sùn, yî-he lâu Siau liè- sú am fóng, oi chiu-chhut mà-chui yi-ngoi ke chṳ̂n-hiûng. Yîn-vì liá chhòng sú-su̍t, Siau Chṳn-hiun lâu koet-chûng thùng-ho̍k Sùng Chàu-yìn chhùng-fùng, sióng-hí liáu Siau Chṳn-hiun séu-ngièn sṳ̀-khì ke chhóng-sông, m̀-tet m̀ khiù chhu sîm-lî chhṳ liàu, chîn-sṳ̀n-khô yî-sâng Yòng Vì-yî théu-ko chhûi-mìn pông-chhu Siau Chṳn-hiun chang-sṳ siâm-yi-sṳt lî yit-chhṳ̍t thò-phit ke yîm-yáng. Mien-tui phiang-yen thí-chṳ lâu chhṳ-sṳ̂n sông-thung ke sûng-chhùng mà-pì, kì oi sién-chet fun-li̍t pó-chhṳ̀ liòng-tî ke chhîn-siáng? Fe̍t-he m̀ ki-tet phiang-thung, khiung-hâ si̍p-thí mà-chui?

Yên-yèn lie̍t-pé[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chú-yeu yên-yèn[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yên-yèn Kok-set Shàu-kie Si̍p
Vòng khien-vì
Siau Chṳn-hiun
Kiên-thin sùi kûi-fam chṳp-ngia̍p ke mà-chui yî-sṳ̂.
Chhiòn-khia̍k
Hí Vì-nên
Yòng Vì-yî
Chîn-sṳ̀n-khô yî-sṳ̂, tak-ngit chiap-su phiang-fam chhìn-sì, than vi-chho̍k chôn-ngia̍p, chho̍k yung-chhin fông-fap chhông chhṳ-kâ chhìn-sì, pien yit-ke chho̍k phì-sâm khì chhùng-kî ke soi-hì ńg yî-sṳ̂.
N̂g khóng-yìn
Ya̍p Kien-tet
Pó-hiám-yèn ngia̍p-vu-yèn, chhòng théu chhai yî-yen nui fa̍t-thûng.
Vòng chhung-khun
Chhṳ̀n Hién-yùng
Chiông phiang-yen cháng-thí thi-vi kô-sṳ̂n pái chhai thi-yit-vi ke yen-chhòng, vì-chho̍k muk-tit chên hî-sên thet sṳ̂n-piên ke ngìn, than kì tông chhîn-chhú vì-chho̍k lî-sióng pit-sî kiên-thin lo̍k-hi.

Khì-thâ yên-yèn[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yên-yèn Kok-set Shàu-kie Si̍p
Hí Sṳ̀-hò
Vòng Sṳ̀n-yî
Chhu yen yî-sṳ̂.
Chhiòn-khia̍k
Vòng Chhṳ-khiòng
N̂g Chhṳ-khiòng
Fu-yen-chhòng.
1-4, 6
Chhia Yîn-sien
Sùng Chàu-yìn
Kám-chhìn-lu m̀ sun-súi ke kì chhai nàm-yû Chên Koet-chông sṳ̂n-phòng sṳ-chho̍k pan-yên hó phân-lí ke kok-set, than-he kín mò-fap tet-chho̍k ngin-thùng. Yîn-vì sú-su̍t hàn khi̍p koet-chûng thùng-ho̍k Siau Chṳn-hiun chhùng-kien, lióng-sâ kien-mien yi-ngoi kiêu-vàn chhut ko-hi ke fì yit….
Chhiòn-khia̍k
Mâ Li̍t-êu
Chên Koet-chông
Sùng Chàu-yìn ke nàm-yû.
1-5
Vòng Fâi-chhung
Lìm Fên-ngim
Chhṳ̀n Hién-yùng ke ho̍k-sâng, kîn-ko phiang-yen ngìn-khiù-on heu, chit-ngim kûi chhai chhṳ-kâ, tông-m̀-chho̍k yî-lun ap-li̍t hàn chhṳ-sat.
4-6
Ya̍p Sên-shîn
Là-mí
Mà-chui fu-sṳ.
Chhiòn-khia̍k
Chû Sîm-yî
Sùng Chàu-yìn
(koet-chûng sṳ̀-khì)
2-4
N̂g Khói-vùn
Siau Chṳn-hiun
(koet-chûng sṳ̀-khì)
2-4

Thi̍t-phe̍t yên-chhut[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yên-yèn Kok-set Shàu-kie Si̍p
Lìm Hâm
Miss Sû
Men-ôn Phiang-yen fu-sṳ.
5
Chông Kiun-men
Vina
Yìn-hiûn Phiang-yen fu-sṳ.
2, 5
N̂g Pit-liên
Chên Ló-pak-mê
Chên Koet-chông ke â-mê.
1-2
Lí Pui-yî
Patty
Yìn-hiûn Phiang-yen fu-sṳ.
1
Liú ngièn-sêm
Men-ôn Phiang-yen vông-sâng sông-fam.
5

Thien-sṳ-khia̍k kô-khiuk[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Khiuk phe̍t Kô miàng Yên-chhong-chá Chok-chhṳ̀ Chok-khiuk
Chú-thì-khiuk, phién-mî-khiuk Yit-pak-van-chak Yòng-ya̍p-é
(一百萬隻蝴蝶)
Chhó-môi Kiu-sên N̂g Hiáu-sien N̂g Hiáu-sien, Hêu Khí-thai, N̂g Yín-yèn, Li Hói-fûn
Poi-kín yîm-ngo̍k G Hièn ke Kô Pâ-hâ

Chióng-hong lâu thì-miàng[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-50-kài Kîm-chûng-chióng
Ngièn Tet Thì-miàng Chióng-hong Kiet-kó
2015 Mà-chui Fûng-phau Mì-ngì khia̍k-si̍p/Thien-sṳ thien-yáng-chióng Tet-chióng
Vòng Khien-vì Mì-ngì khia̍k-si̍p/Thien-sṳ thien-yáng nàm-chú-kok-chióng Thì-miàng
N̂g khóng-yìn Mì-ngì khia̍k-si̍p/Thien-sṳ thien-yáng nàm-phi-kok-chióng Tet-chióng
Vòng chhung-khun Mì-ngì khia̍k-si̍p/Thien-sṳ thien-yáng nàm-phi-kok-chióng Thì-miàng
Chhia Yîn-sien Mì-ngì khia̍k-si̍p/Thien-sṳ thien-yáng ńg-phi-kok chióng Thì-miàng
Siau Li̍t-siû Mì-ngì khia̍k-si̍p/Thien-sṳ thien-yáng thô-yên-chióng Tet-chióng
Vòng Kien-mèn, Vòng Vúi-chuk Mì-ngì khia̍k-si̍p/Thien-sṳ thien-yáng phiên-khia̍k-chióng Tet-chióng

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

  1. 省錢第一 性命第二,劉育志(醫師), 2015-ngièn 04-ngie̍t 16-ngit, Phìn-kó Ngit-po

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]