Mâ-sông-tha̍t-là-nì-ngî

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Mâ-sông-tha̍t-là-nì-ngî.

Mâ-sông-tha̍t-là-nì-ngî (مَزِروني) chú-yeu sṳ́-yung chhai Yî-lóng Mâ-sông-tha̍t-là-sén lâu Kô-le̍t-sṳ̂-thán-sén. Lâu Kit-là-kî-ngî, Chap-chap-khì-ngî, lâu Pi-lu-kî-ngî kôan hì kín me̍t. lâu Pô-sṳ̂-ngî ya-yû kha yén ke kôan-hì.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lui-phe̍t[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî fûn-phu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fap[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kî-pún chhṳ̀-ki[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chu-sṳt[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Mâ-sông-tha̍t-là-nì-ngî Wikipedia