Maluku Khiùn-tó

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Mô-lu̍k-kâ Khiùn-tó)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Mô-lu̍k-kâ Khiùn-tó.

Mô-lu̍k-kâ Khiùn-tó (摩鹿加群島, Yin-nì-ngî: Kepulauan Maluku) he Yin-thu-nì-sî-â kin-nui chung-tô khiùn-tó pán-khoài chṳ̂-yit, he Mâ-lòi Khiùn-tó ke chû phu-fun.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thí-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]