Meu-khûng Làm-chhâ

Chhiùng Wikipedia lòi
Meu-khûng Làm-chhâ

Meu-khûng Làm-chhâ (貓空纜車, Maokong Gondola) he Thòi-pet-sṳ Vùn-sân-khî yàng-yun ke liù-lûng, lièn-chiap Thòi-pet-sṳ-li̍p Thûng-vu̍t-yèn lâu Meu-khûng.

Chhâ-chhàm khói-yeu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li-yung chhong-khóng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâ-chhàm chû-piên[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lìn-khiûn chhâ-chhàm[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]