Mièn-yòng Kô-sîn Kî-su̍t Sán-ngia̍p Khôi-fat-khî

Chhiùng Wikipedia lòi

Mièn-yòng Kô-sîn Kî-su̍t Sán-ngia̍p Khôi-fat-khî (綿陽高新技術產業開發區) he Chûng-koet Si-chhôn‎-sén Mièn-yòng-sṳ só kón-hot ke Khôi-fat-khî.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-tsi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chûng-kau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tshâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]