Ngà-chho-é

Chhiùng Wikipedia lòi
Ngà-chho-é

Ngà-chho-é (牙搓仔) me ôn-to Ngà-sot (牙刷) lâu Ngà-sot-é (牙刷仔), he chho-ngà-chhṳ́ ke sṳ̀-chiet voi yung-to ke yit chúng kûng-khí.

Ngiâng-mong[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]