跳至內容

Ngì cho-mak-ke m̀ oi sû-sâng?

Chhiùng Wikipedia lòi

Ngì cho-mak-ke m̀ oi Sû-sâng? (Sî-pân-ngà-ngî: ¿Por qué no te callas?, 模板:IPA-es) he 2007-ngièn chhai Chile Santiago kí-hàng ke thi-17 kài Ibero-Mî-chû Kô-fûng-fi [en] tú , sṳ̀-ngim Sî-pân-ngà Koet-vòng Juan Carlos 1-sṳ kûng-khôi ngìn-ma Venezuela Chúng-thúng Chávez tô-pái tá-thôn Sî-pân-ngà sú-siông Zapatero fat-ngièn ke fa-ngî. Liá ki pûn po-thô heu chhai Sî-pân-ngà-ngî-khiên yín-hí vâng-thûng, pin chho-sṳ̀n mióng-lu meme hien-siong.

2007-ngièn Ibero-Mî-chû Kô-fûng-fi fi-chhòng, Juan Carlos, Zapatero, Chávez chhô chhai fi-ngi-sṳt yu-phién.