Brisbane

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Pu-lî-sṳ̂-pân)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Pu-lî-sṳ̂-pân.

Pu-lî-sṳ̂-pân (布里斯班, Yîn-ngî: Brisbane) he Àu-thai-li-â Khûn-sṳ-làn-chû fú-sàng, vi-yî Àu-thai-li-â pún-thú ke tûng-pet-phu, pet-yèn Yòng-kông hói-ngan, nàm-lìn koet-chi kôn-kông sṳn-thi Vòng-kîm Hói-ngan-sṳ. Thai tû-fi-khî ngìn-khiéu 215-van, he Àu-thai-li-â ngìn-khiéu thi-sâm thai tû-fi. Pu-lî-sṳ̂-pân kho-khiun Thai-phìn-yòng, tûng-mien pin-lìm Tasman-hói, he yit-ke chhiùng hói-ngan sien, hò-chhôn lâu kóng-héu vông sî-phu nui-liu̍k fat-chán ke tû-sṳ. Khì sṳ-chûng-sîm vi-yî Pu-lî-sṳ̂-pân Hò-pán (Brisbane River) . Pu-lî-sṳ̂-pân kî-chhòng lâu koet-chi hói-kóng chho-lo̍k yî Pu-lî-sṳ̂-pân hò-khiéu lióng-phòng. Pu-lî-sṳ̂-pân he 1982-ngièn Yîn Lièn-pâng Yun-thung-fi, 1988-ngièn Sṳ-kie Pok-lám-fi, yî-khi̍p Sṳ-kie Yû-ngì Yun-thûng-fi (Goodwill Games) ke chú-phan sàng-sṳ.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thúng-kie[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hì-hèu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lî-hàng kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

Pu-lî-sṳ̂-pân

Yû-hau Sàng-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]


Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]