跳至內容

Rumia

Chhiùng Wikipedia lòi

Rumia he Pô-làn Pô-mî-là-nì-â-sén ke yit-ke sàng-sṳ, chúng mien-chit 32.86 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 46,107 ngìn (2010-ngièn).