Sa-fi Mìn-tsú Lièn-sien

Chhiùng Wikipedia lòi


Hiông-kóng Sa-fi Mìn-tsú Lièn-sien he jit jiu 三位立法會議員包括:Vòng Ngiuk-mìn(黃毓民)、Liòng Kuet-hiùng(梁國雄)、Tshṳ̀n Ví-ngia̍p(陳偉業) lau 所成立。

頭號人物[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]