Song-súi Chhàm (Hiông-kóng)

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋

Song-Súi Tshàm(上水站;Yîn-vùn:Sheung Shui Station),位於Hiông-Kóng Sin-kie 北區上水石湖墟以南及彩園邨以北,是港鐵Tûng-Thiet-Sien[1] tsṳ̂ 一個鐵路車站,亦是Tûng-Thiet-Sien(東鐵綫)[1]北行分叉前最後一個車站,也是Tûng-Thiet-Sien[1]北行進入邊境禁區前 tsṳ̂ 最後一個車站。上水站於1930年5月16日啟用。 HK KCRSheungshuiPlatform 20070816.jpg

車站結構[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

車站樓層[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

車站月台[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

車站出口[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

鄰接車站[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

利用狀況[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

接駁交通[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

歷史[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

上水站擴建及翻新工程[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

九鐵快線[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

「光復上水站」 行動[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

20129-16

參考資料及注釋[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

外部鏈接[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng 上水站 siông-koân ke tóng-on.

模板:港鐵車站列表