Thòi-vân kâu-thûng

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋

Pún-thiàu-muk kóng-tshut Thòi-vân kâu-thûng khòi-khóng, yî-khi̍p li̍t-sṳ́.

liu̍k-thi kâu-thûng[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

kûng-lu[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thòi-vân kûng-lu phiên-khi̍p tshiòn-tó khi̍p lì-tó thi-khî, fûn kuet-tho, sén-tho, yen-tho, hiông-tho tén si-khi̍p.Kuet-tho phêu-tsṳ yî Tsung-fà-mìn-kuet kuet-fâ mòi-fâ, muk-tshièn yû pat-tsho, tshù-liáu kuet-tho 3kap ngoi kiûn-vì kô-suk kûng-lu. Kuet-tho 1ho vì tsûng-sân kô-suk kûng-lu, hîn-kien vì 1970-ngièn ngièn-thoi, pet-hí kî-lùng-kóng, nàm-tokô-kiùng-kóng, tshiòn-phu tshòng 373.3 kûng-lî;