Turk Ngî-chhu̍k

Chhiùng Wikipedia lòi
Thu̍t-khet Ngî-chhu̍k.

Thu̍t-khet Ngî-chhu̍k (fe̍t yi̍t Thú-ngí-khì-ngî chhu̍k ) he Â-ngì-thai Ngî-hì chûng chui-thai yit-ke fûn-kî, cho-tet se fûn-vì 40 chúng ngî-ngièn. Thu̍t-khet Ngî-chhu̍k ke ngî-ngièn ngìn-khiéu fûn-pu hàn kóng, tha̍t 1.65 yi [1] chṳ 2 yi ngìn [2], chhiùng tûng to sî yù Chûng-koet yit-chhṳ̍t chhûn-chán to Ngò-lò-sṳ̂ khi̍p Tûng-Êu.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lui-phe̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî fûn-phu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Fông-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-yîm[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kî-pún chhṳ̀-ki[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chu-sṳt[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

  1. "Turkic Peoples". Archived from the original on 2011-08-13. 2015-08-13 chhà-khon. 
  2. Turkic Language family tree entries provide the information on the Turkic-speaking populations and regions.