Ventersdorp

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋

Ventersdorp he Nàm-fî Sî-pet-phu ke sàng-chṳ́n, Sî-pet-sén fu-chit kón-hot, khî-lì Mafikeng yok 146 kûng-lî. mien-chit 53.88 phìn-fông kûng-lî, 2011-ngièn ngìn-khiéu 4,204-ngìn. Ngìn-khiéu me̍t-thu mî-chak phìn-fông kûng-lî 78-ngìn. 1866-ngièn kien-li̍p.

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編寫原始碼]

Thi-lî[編寫 | 編寫原始碼]

Hì-hèu[編寫 | 編寫原始碼]

Chúng-chhu̍k[編寫 | 編寫原始碼]

Chṳn-chhṳ[編寫 | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[編寫 | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[編寫 | 編寫原始碼]

Lî-hàng kín-tiám[編寫 | 編寫原始碼]

Yû-hau Sàng-sṳ[編寫 | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu vùn-hien[編寫 | 編寫原始碼]


Ngoi-phu lièn-kiet[編寫 | 編寫原始碼]