Yî-kâ

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Yî-kâ.

Yî-kâ (儒家) he Khûng-chṳ́ sṳ̂-sióng cho-vì chú-yeu nui-yùng ke yit-chak chet-ho̍k sṳ̂-sióng thí-hì, kì-yu ham-cho Yî-kau fe̍t chá Khûng-kau. Yî-kâ chet-ho̍k sia̍p-khi̍p chṳn-chhṳ, tho-tet, sa-fi, to Tûng-â kok-koet chṳ̂-chûng hó-yû yáng-hióng-li̍t.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Yî-kâ ke li̍t-sṳ́ cho-tet tûi-sok to Chhûn-chhiû Sṳ̀ -thoi, yù Khûng-chṳ́ chhóng li̍p. Khûng-chṳ́ yî-chhièn chên-kîn cho-ko kôn, ngièn-kiu chhut yit-tho lî-lun hiong kok-koet thûi-siau, than-he m̀ sṳ̀n-kûng. Heu-lòi Chan-koet Sṳ̀ -thoi, Men-chṳ́ yu chiông Yî-kâ kói-liòng, chai sṳ̀n-vì sîn yit-tho lî-lun hi thûi-siau, kiet-kó yit-ngióng phàng-ngìn lî. Yî-kâ chhai Hon-chêu chṳ̂-chhièn pin m̀ su-to chhùng-sṳ, chhṳ̍t-to Hon Vú-ti "Pa-thut Pak-kâ, Thu̍k-chûn Yî-su̍t" (罷黜百家,獨尊儒術), Yî-kâ chhiu sṳ̀n-vì chûng-koet ho̍k-su̍t sṳ̂-sióng ke chhùng-sîm.