Yún-thin-khî (Liùng-ngàm)

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Yún-thin-khî (Liùng-ngâm-sṳ))
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

Yún-thin-khî (永定區) he Chûng-koet Fuk-kien-sén Liùng-ngâm-sṳ só kón-hot ke khî.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-tsi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngî-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chûng-kau[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Tshâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]