Yi-sak-lit

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Chhâm-siòng Hak-kâ-ngî Pha̍k-fa-sṳ pán-pún. / 參詳客家語白話字版本
This article was written in the Hong Kong dialect of Hakka.
# Miang-tsang Ngin-khew
1 Det-laai-wai-fu-Ngaa-faat 401,400
2 Fui-faat 268,300
3 Li-hung-leui-sek-ngun 217,400
4 A-sip-du-dek 206,900
5 Phui-yi-siaa-baa 204,500
6 Phui-taap-thai-hak-waa 216,200
7 Nui-daan-aa 169,400
8 Fok-liung 165,800
9 Pek-ni-phu-leui-hak 142,300

Fut-gwok[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

1947 nen Yu-thaai-ngin thung A-laai-phek-ngin zi gaan geh baau-lit tsung dak ng thin seng-khip, foh-phin nu-lak sew daau zoh-baai, Yang-kok cheng-fu khit-dang tsung Baa-laak-si-thaan zaa gon thi sui sin. 1947 nen sip-yit yet Lin-hap-gwok thaai-fui 33 gok zaan-seng, 13 gok faan-thui thung 10 gok maau thew-phiu. 1948 nen 5 yet 14 nit,Yi-sak-lit zang-sak sin-phu saan-lip.

ngin-khew[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yi-gui Yi-sak-let ngin-khew thung-gai-tsi geh zi-liu, zak du 2012 nen sip yet wui-zi, Yi-sak-let yu 795 maan ngin-khew, khi-zung 75.3% heh yu-thaai-ngin, 20.6% heh Aa-laai-bek-ngin tung yu 4% heh khi-thaa geh min-zuk. 68% ngin-khew tsut-seng yi Yi-sak-let. 22% ngin leui-zi Au-zau, 10% leui-zi Aa-zau thung Fi-zau, baau-khut Aa-laai-bek thi-khi.

Zung-gaau[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yi-gui Yi-sak-let ngin-khew thung-gai-tsi geh thiu-tsaa, 76.1% geh Yi-sak-let-ngin san-yong Yu-thaai-gaau, 16.2% wui Yi-si-laan-gaau、2.1% wui Gi-duk-gaau、1.6% wui duk-lip geh Dek-lu-tsi-gaau-phaai、3.9% mui fun-li.