用戶:23.20.7.34/Sandbox

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

Liá-ya̍p tông-chhièn mò nui-yùng, ngì cho-tet chhai khì-thâ sêu-chhìm liá-ya̍p phiêu-thì, sêu-chhìm yû-kôan ngit-chì fe̍t phiên-siá liá-ya̍p.