Thèu-Ya̍p

Chhiùng Wikipedia lòiSṳ̍t-yung ke chhòng ya̍p-mien

Sîn-pet-sṳ he Thòi-vân pet-phu ke yit-ke sṳ, chhai Thòi-vân tó-song chui pet-tôn, he ngìn-khiéu chui-tô ke hàng-chṳn-khî, fàn-tîn Thòi-pet-sṳ, tûng-pet lìn-sa he Kî-lùng-sṳ, tûng-nàm chiap-sông Ngì-làn-yen, sî-nàm lìn Thò-yèn-yen. Muk-chhièn ngìn-su chhêu-ko 350-van. Pún-sṳ fàn-lau Thòi-pet-sṳ si-chû khi̍p Kî-lùng-sṳ sâm-mien, sâm-chá khiung-thùng hìn-sàng Thòi-pet tû-fi khî, su̍k-yî khiung-thùng sên-fa̍t khiên-é, pin yáng-hióng to lìm-khiun ke Thò-yèn-yen khi̍p Ngì-làn-yen. Pún-yen su̍k-yî ngie̍t-tai kui-fûng hi-heu khî, chhiòn-ngièn yí-liòng tô yì phìn-kiûn, ngie̍t phìn-kiûn chui-tâi vûn he yit-ngie̍t fun ke ngiap-sṳ 12.4 thu, ngie̍t phìn-kiûn chui-kô vûn he chhit-ngie̍t fun ke ngiap-sṳ 33.6 thu.

爾做得將滑鼠移動到文字个面頂來顯示其个對應漢字內容。
實用个長頁面

貓熊一般分喊做熊貓大熊貓或者大貓熊,係一種野生哺乳動物。其撈貓仔一樣都是食肉目嘅。雖然講科學家當多將其分至熊科下頭去,還有人認為其毋係熊嘅一種。貓熊嘅身體肥固固,圓滾滾,當短,身體面頂烏撈白兩種顏色分當清楚,身體同尾係白色,目睭肩頭都係烏色嘅,肚底有嘅係棕色,有嘅係烏色。貓熊嘅身體一般有120至180公分該樣長,尾差毋多有10至20公分該樣長,身體大概有60至150公斤該樣重。一般來講雄性嘅比雌性嘅大頭一滴仔。貓熊原來係生活在暗摸摸仔嘅林裏肚,故所目睭毋好使,毋過其在暗晡嘅時候一樣遽板。You don't speak Hakka? View this Hakka Phrasebook.
Otherwise, please proceed here for general enquiries or visit our Embassy.