跳至內容

討論:Thèu-Ya̍p

頁面內容不支援其他語言。
Chhiùng Wikipedia lòi

interwiki links on the mainpage are inserted twice. - Alsandro 06:38, 30 Ńg-ngie̍t 2007 (UTC)

It is fixed. Thankyou for your help! --Hakka 06:59, 30 Ńg-ngie̍t 2007 (UTC)

Welcome

客家文字

歡迎光臨維基百科客家話(Hak-kâ-fa)百科版本。

大家都做得編寫邇種語言嘅自由百科全書。有問題還係建議?來去客語字典客英字典參考!Hakkâpedia 客語百科嘅版本今下有10,263文章。
Thai-kâ tû cho-tet phiên-siá liá-chúng ngî-ngièn ke chhṳ-yù Pak-khô-chhiòn-sû. Yû mun-thì hàn-he kien-ngi? Lòi-hi Hak-ngî Sṳ-tién lâu Hak-Yîn Sṳ-tién chhâm-kháu! Hakkâpedia ke pán-pún kîm-ha yû 10,263 vùn-chông.

中文

歡迎光臨Wikipedia客家話(Hak-kâ-fa)百科版本。

大家都能編寫這種語言的自由百科全書。有問題或者建議?請到客語字典客英字典參考!Hakkâpedia 客語百科的版本現在有10,263 篇文章。

英文

Welcome to Wikipedia in Chinese (Hakka) edition.

It is the free encyclopedia in Chinese (Hakka) that everyone can edit. Are you any questions or propose? come to consult to the Hakka dictionary! Hakka wikipedia's edition is having 10,263 articles.

Header Section

This is the Chinese character rendering in Hakka for the header section. I can't seem to get the table correctly adjusted to look right with it in. So, I've left it here for someone more experienced than me in the wikitable markup to adjust the settings. Dylwhs 23:17, 9 Liuk-ngie̍t 2007 (UTC)

Thòivân Yû Khièn Kângi̍p Liènha̍p Koet Siênngièn

Chṳ Liènha̍p Koet kok fiyèn koet thoipéu, sṳkie oihau kûngngi fòphìn ke koetkâ ngìnmìn lâu phùsṳ kaufi,

Chhai Liènha̍p Koet fatpéu "Sṳkie ngìnkhièn siênngièn" mân 59 ngièn ke chhiènsit, Thòivân Kitok Chóngló Kaufi kînkí 1977ngièn "Ngìnkhièn Siênngièn" lâu 1985ngièn "Thòivân Kitok Chóngló Kaufi Sinngióng Kopha̍k" ke chînsṳ̀n, fatpéu yìha siênngièn,

Tui 1945 ngièn Thi2 chhṳ Sṳkie Thaichan kietsuk heu, sṳkie kok chhṳ̍tmìnthi ke ngìnmìn, fûnfûn hàngsṳ́ chhṳkiet ke kîpún ngìnkhièn, chhítet thu̍kli̍p thivi. Vìthu̍k Thòivân 2300van ngìnmìn, chhṳ̍tto kîmngi̍t kì yinyû ke koetchi ngìnkiet hàn mò su chhungsṳ, phi phàichhṳt chhai Liènha̍p Koet thaimùn ngoi. Liá m̀tânchhiang thu̍thiénchhut Liènha̍p Koet "Sṳkie Ngìnkhièn Siênngièn" hànmàng chhai chhiòn sṳkie lo̍ksṳ̍t, kenhe tui Thòivân ngìnmìn kîpún ngìnkhièn ke chhîmhoi.

Thòivân ngìnmìn sûiyèn putton su ngoilòi chṳnkhièn ke chhṳ̍tmìn thúngchhṳ, khiok nèn kînyù put liùhiet ke mìnchú chhàngsi, chhai 1996ngièn thiyit pái yù ngìnmìn chhṳ̍tsién Thòivân ke chúngthúng. Ken chhai 2000ngièn chhai fòphìn chûng vànsṳ̀n chṳnkhièn chónyì, yù Thòivân púnthú chṳnkhièn "Mìnchú Chinphu Tóng" chṳpchṳn, thoivon yung kiengiàm chhṳ̍tmìn thúngchhṳ Thòivân kísṳ̍p ngièn ke" Chûngkoet Koetmìn Tóng", kîmngi̍t Thòivân ngìnmìn khiònglie̍t yêukhiù yung Thòivân ke miàngngi kângi̍p Liènha̍p Koet.

Chúnghe, Thòivân sîphién ke khiòngkhièn Chûngkoet yung pakhièn yiánghióng koetchi safi, yitchai vûyiu̍k, táap pin chṳpyi kûli̍p Thòivân, chṳsṳ́ Thòivân ngìnmìn ke kîpún ngìnkhièn su chhientha̍p. Sóyî, ngàitêu kámkok tó pîfun, putko hàn khoksin ngìnkhièn he Songchú sósu. Thòivân yû khièn kângi̍p Liènha̍p Koet, pûn Thòivân ngìnmìn ke chûnngièm sutò koetchi safi yinyû ke chûnchhung.

Sóyî, ngàitêu chhin sṳ̀nkhén lòi hiong Liènha̍p Koet kok fiyèn koet thoipéu, sṳkie oihau kûngngi fòphìn ke koetkâ ngìnmìn lâu phùsṳ kaufi fûyiu̍k, chhiáng yúngkám thìnsṳ̂n vi su phàichhṳt chhai Liènha̍p Koet mùnngoi ke Thòivân ngìnmìn chúchhṳ̀ chṳnngi, chṳ̂chhṳ̀ pin chhuksṳ̀n Thòivân sàngcho Liènha̍p Koet ke fiyèn koet, khiungthùng chhukchin kûngngi lâu sṳkie fòphìn.

"Sṳngìn nâ, Songchú yíkîn chṳ́sṳ ngì máke he san, Kì tui ngì sóoi ke he máke ne? Chṳtoi ngì hàng kûngngi, hau lìnmén, chhùn khiâmpî ke sîm, lâu ngì ke Songchú thùnghàng." (Nìkâ Sû, 6:8)

Ngien Songchú sufuk Liènha̍p Koet, sṳkie kok koet ngìnmìn lâu phùsṳ kaufi. Âmén! --Jackon 05:20, 20 Ngi-ngie̍t 2008 (UTC)


客語字典 (sii tien lomaji) no longer works. Dylwhs 23:43, 27 Sâm-ngie̍t 2008 (UTC)

客語線頂字典 兩次受駭客攻擊,版主Henry無時間修理.
現在已經轉到客語信望愛 客語漢字vs羅馬字查尋.
詞庫也大量增加,其他客語工具也很好用:


--Jackon 00:30, 28 Pat-ngie̍t 2009 (UTC)

建議

 希望管理員做得聽下𠊎兜嘅建議。

 𠊎兜希望客家語版嘅維基百科做得全面漢字化,分𠊎兜大陸客語人一隻編輯嘅機會。祇有恁樣,客家語維基百科正做得繼續發展下去。 因為毋知仰正做得同汝兜管理員聯繫,今下𠊎祇好用這種方式來提出𠊎兜嘅意見。假如客家語維基百科真心想繼續發展下去,請毋好再采用這種白話文。𠊎兜大陸人做得使用正體漢字來編輯客家語維基百科,請汝兜放心,並毋係𠊎兜毋支持客家語維基百科嘅建設,祇因為汝兜嘅處理方式(羅馬字化)毋適合𠊎兜。請三思!

 大陸有幾千萬客家語使用者。祇有通過聯合大陸、臺灣等世界各地客家人嘅力量,客家語維基百科正做得壯大下去。仰同𠊎兜聯繫?𠊎兜暫時在百度貼吧有基地,汝兜可以點擊(愛先註冊正做得發言)同𠊎兜聯繫。由於大陸與臺灣各方面存在毋同,𠊎兜在溝通各方面存在好多毋方便,希望今後做得慢慢克服。作為大陸客語人之一,𠊎兜已經開始行動,希望汝兜做得積極同𠊎兜聯繫。

Ok-lah,
 • 你們去Translatewiki 翻譯 hak-hant hak-hans 系統界面為客家語正體漢字。
 • 你們去Metawiki 申請暫時管理員身份。
 • 采用「文字分开并行存在政策」例如: USA (西里尔字母), USA (拉丁字母).
--Jackon (talk) 05:12, 28 Si-ngie̍t 2013 (UTC)
太好了!支持啊!客家话是江西第二大方言 汉字话才有玩头。--Qa003qa003 (talk) 10:07, 29 Si-ngie̍t 2013 (UTC)

大家應該關注一下 Wikipedia:Chhâm-siòng 這個頁面(我是從 d:Q16503 發現這兒的)。--Great Brightstar (talk) 17:17, 12 十月 2013 (UTC)

還有,中文維基百科在百度貼吧有基地,大家遇到疑難可以到這裡咨詢。--Great Brightstar (talk) 17:22, 12 十月 2013 (UTC)
我強烈反對使用漢字來寫百科,用漢字寫會產生相當多一字多音的現象,很難準確表達客家語的正確發音,极大地不利於客家語的學習。你們這樣搞的人家會寫不會讀,跟普及客家語的初衷完全相悖。表音文字是世界上最為优秀的語言表記體系,因此在全世界最為流行。越南現在漢字體系很不成熟,已經廢除了漢字,客家語的漢字表記體系同樣也是很不成熟、很不統一的,應該學習越南那樣完全廢除漢字,不要當國語的奴隸。你看我們閩南語堅持用白話字寫,照樣寫得好好地。只要母語意識覺醒、想去學習白話字比學習漢字要簡單得多。
中文也有一字多音的現象,請問你有不會讀或學習困難的問題嗎?在全世界最為流行是因為最為優秀?所以英語是全世界最為優秀的語言??客家語本來就是漢語方言之一,用漢字寫有什麼好奇怪的?白話字版本的閩南語寫得好好地,但有多少人看得懂?難道這樣會比較有利於推廣嗎?體系不成熟可以改良,不需要完全廢除,不要當拉丁文字的奴隸。另外請記得簽名。--61.224.234.149 09:08, 15 三月 2015 (UTC)
IP 61.224.234.149 以上說「請問你有不會讀[中文]或學習[中文]困難的問題嗎?」, 答案是「有」。舉例:
--DaveZ123 (對話) 04:57, 19 三月 2015 (UTC)
IP 61.224.234.149,你說「白話字版本的閩南語寫得好好地,但有多少人看得懂?」我可以很明確地告訴你,我本身也看不懂白話字,但是我懂臺語,所以我花了四五天時間很快就學會了白話字!!!現在已經可以很輕鬆地用白話字寫文章了!!!方塊字的表記體系很不成熟、很不統一,對於非母語使用者來說極為難學,這樣對於推廣一門語言來說極為不利。相反學會使用拉丁字母之後,會說即會寫,這就是為甚麼越南和兩韓相繼廢除漢字的原因。當年越共當局僅花十餘天就完成了全國掃盲,從這個事例足見拉丁文字的優秀。(參看zh:越南文字母#歷史)。
你說「客家語本來就是漢語方言之一」,這句話本身就是荒謬可笑的,國際上公認客家語是一門獨立於漢語之外的語言,臺灣官方也把祂定名為「客家語」,而不是對岸的「客家方言」,足見臺灣官方也認為祂是一門獨立語言而不是甚麼「漢語方言」。教育部的杜正勝部長在臺灣客家語常用詞典的「序」中通篇都講「語言」而不是「方言」,更加證實了這一點。只有中共出於「政治因素」的考慮,自欺欺人地把祂矮化為所謂「漢語方言」。中國學者附和也就算了,有的臺灣學者居然附和,這實在是無恥地不能在無恥了。而且如果真是你說的甚麼「方言」,根據維基媒體基金會的規定,是沒有資格成立獨立的百科的。客家語成立維基百科的事實,也可以反過來證明維基媒體基金會認定客家語是一種獨立的語言,根本就不是所謂的「漢語方言」。否則四川話、河南話、山東話之類的真正漢語方言可要在這裡氾濫成災啦!!
西方國家的語言,例如古代英語、哥特語等之類的語言,歷經數百年之後已經消亡,或演化成其他的語言。雖然沒有人會說,但根據語言學家的復育,可以很清晰地恢復出當時的語言。反觀使用漢字的漢語:語言學家對上古漢語和中古漢語的復育卻是異常艱難地,大部份漢字的古代讀音是眾說紛紜的。如果要想通過復育,讓大家也能夠流利的說千年以前唐宋時期的祖宗的語言(中古漢語)的話,我可以明確的說:這是完全不可能的事。(好多人學習古文,天天拿著四書五經說要保護傳統文化,但他們半句中古漢語都不會說,這不是「數典忘祖」麼???笑)表音文字能夠完整地保留發音的規則,這就是祂的優秀所在。我們的母語受到漢語的壓迫,再過數百年可能就有滅絕的危險了。當我們的子孫後代都不懂得今日的母語時,捧著白話字文獻的時候,他們可能會很激動地說:這是用我們祖先語言寫的文字。語言學家復育以後他們知道:原來我們祖先的語言應該是這麼說的(滅絕數千年的希伯來語也是用表音文字,就是這樣復育出來的,現在成了以色列的國語)。但是如果用漢字呢?-->這寫的甚麼一堆亂七八糟的東西!(笑!)
你能看懂閩南語維基百科的白话字,是因為閩南語維基百科根本就是用台灣閩南語腔調編寫的。如果讀者是福建省廈門、漳州或泉州的網友,你能保證他們能看懂嗎?至於客家語維基百科,其實是主要是使用台灣客家語四縣腔編寫,但是也有部分網友採用海陸腔編寫,甚至還有香港客家語的腔調。要知道白話字主要在於表音功能,無論是什麼腔調的客語有差別是肯定的,這裡就舉出幾個例字看看四縣和海陸的差別(聲調就不標註了,因為各地聲調數量不一定相同,像海陸腔就有7個聲調,四縣只有6個):
 • 莊:四縣chong 海陸tsong
 • 章:四縣chong 海陸chong
 • 叉:四縣chha 海陸tsha
 • 車:四縣chha 海陸chha
 • 蛇:四縣sa 海陸sha
 • 沙:四縣sa 海陸sa
 • 瘦:四縣seu 海陸seu
 • 少:四縣seu 海陸shau
 • 杯:四縣pi 海陸pui
 • 比:四縣pi 海陸pi
由於客語維基的白話字只有ch chh一套塞擦音,海陸的舌葉和平舌音只能從參考20世紀初客語聖經文獻(其實有少部分詞條有表示ts/tsh/s和ch/chh/sh的對立,應該是海陸腔編者編寫的)。以上音標很明顯顯示“莊章、叉車、沙蛇、瘦少、杯比”這幾組四縣話同樣音標的字(有部分聲調不同),海陸腔則是不同聲母或韻母的。所以海陸腔讀者閱讀維基百科裡的客語白話字,很容易被一些同音字誤導。要知道我們還只是比較台灣那兩大腔調而已。
我們別忘了全世界幾千萬客家人絕大多數都在中國大陸,他們接受漢字的程度比羅馬字來的高,而且據我所知也不是全部台灣客家人都推崇白話字。我就用幾個簡單的例子顯示同一個漢字,各地客家語會有不同讀音(四縣以外的客語嘗試利用白話字標音,聲調也是不標註):
 • 國:四縣koet 海陸koet 梅縣koet 興寧kiet 惠陽ket 長汀kue 秀篆kut 寧都koek 石城kek 陸川kok
 • 毛:四縣mo 海陸mo 梅縣mau 興寧mau 惠陽mau 秀篆mou 長汀mo 寧都mau 石城mau 陸川mo
 • 甘:四縣kam 海陸kam 梅縣kam 興寧kang 惠陽kam 秀篆kam 長汀kong 寧都koam 石城kom 陸川kam
 • 飯:四縣fan 海陸phon 梅縣fan 興寧fan 惠陽fan 秀篆phon 長汀punn(鼻化韻,借用閩南語鼻化韻拼音法)寧都phan 石城fan 陸川fan
看到差別了吧?才幾個字、幾個地區而已,就有如此差別了,你說不懂四縣腔的人要如何看懂?如果只採用白話字,那麼就注定只能選擇一種客語,目前採用的就是四縣腔,說其他客家語口音的客家人只能學習四縣腔方能看懂。反觀如果使用漢字,縱然各地客家發音不大一致,但是各地客家人還是能有看懂的可能。
個人認為目前白話字/漢字兼容的形式是最佳的方案,漢字能對應廣大不同口音的客家人,白話字有利於記錄某種口音的客家語。如果漢字和白話字能同步(希望能通過才達成),其他有興趣的客家人也能通過白話字學習四縣腔。202.170.51.235
IP 202.170.51.235 以上有問:「如果讀者是福建省廈門、漳州或泉州的網友,你能保證他們能看懂嗎?」,其實閩南語維基百科也有中國廈門人來參與,閩南語白話字原本是從1842開始在廈門使用,1865年才引入到台灣。
反過來講,有多少越南人讀得懂這篇文章,也许他们可以使用这个Phiên âm Hoán chuyển 翻音換轉器
白話字有辦法記錄各地口音的客家語, 例如阿勒曼尼語維基百科 (Alemannisch) 有4個主要口腔:Schwyzerdütsch (文章), Badisch (文章), Elsassisch (文章), Schwäbisch (文章).
以後也可以把其他客家口腔 (海陸, 梅縣, 興寧, 惠陽, 秀篆, 長汀, 寧都, 石城, 陸川) 用白話字加入到轉換系統,有興趣的客家人就能通過白話字學習各地客家口腔 (當然他們還是可以選擇用客語漢字編寫文章,然後用轉換系統做為參考)。
在這個全球化世界的網絡時代,能夠用白話字及漢字讀寫自己的母語是對個人語言學習上最有力。--DaveZ123 (對話) 00:30, 12 四月 2015 (UTC)

互相关照,光大客语维基

1、關於漢字化個問題,已經得到解決,極大個方便了大陸等客家地區维基愛好者個編輯。在此,感謝Jackon,承蒙幫助!
2、另外,涯兜希望能夠增加頁面個簡繁體轉換,使得詞條可以克服簡繁個問題而互相鏈結,構建客語维基知識體系。這裏,可能又要麻煩Jackon了,辛苦了,致敬!
3、涯兜希望能夠光大客語维基,憑現在個些許客語维基人個努力是遠遠唔夠個,但此前個客語非漢字化極大個阻礙了新血液個進入。涯兜希望客語维基首頁能夠增加维基編輯入門提高等技巧,幫助维基新人更好個編輯维基。多謝!

贛語維基百科有簡繁體轉換功能, 可以去請教管理員Symane.
不会说客家话,纯粹是好奇汉字化做的如何,现在方言维基除了粤语汉字的都有比较大的问题,看着像普通话。--Qa003qa003 (talk) 15:30, 2 Ńg-ngie̍t 2013 (UTC)
毋會講就毋好來邇肚撈亂𠊎兜。請用普通話來讀邇一句做得無?--Anson2812 (talk) 11:15, 5 Ńg-ngie̍t 2013 (UTC)
饿错的系,看不懂。。。。--Qa003qa003 (talk) 02:57, 5 六月 2013 (UTC)
層主君,你似乎有來過閩東語維基百科啊,請問這雙語言版本怎麼搞?

--Joefei (talk) 06:55, 15 六月 2013 (UTC)

大家如果在打字時遇到疑難,可以到這裡看:zh:Wikipedia:Unicode擴展漢字,粵文維基百科也有一份。--Great Brightstar (talk) 03:38, 16 八月 2013 (UTC)

字体效果

感觉就如同在英文维基里面的汉字效果,不好看啊。--Qa003qa003 (talk) 02:18, 11 六月 2013 (UTC)

我聼中文維基百科的管理員說這個需要修改一個叫“common.css”的文檔,但是我不知道該怎麽做,去那邊的互助客棧求助就有辦法解決。--Great Brightstar (talk) 10:33, 26 八月 2013 (UTC)

找到了,在這裡。--Great Brightstar (talk) 14:48, 7 九月 2013 (UTC)
建議把 Charis SIL 字體加入 Common.css 裏面,再把中文維基百科的大字體工具搬到這兒來。--Great Brightstar (talk) 17:10, 12 十月 2013 (UTC)
這裏有人寫了一個辦法教你修改維基百科頁面的字號。--Great Brightstar討論) 03:44, 18 十二月 2013 (UTC)

請教客家語維基百科的管理員一個問題

就是你們的雙語言版本是怎麼弄的?閩東語維基百科目前是羅馬字母,但很多人看不懂,所以大家都希望可以有漢字版本,固來此請教一下。 --Joefei (talk) 06:55, 15 六月 2013 (UTC)

今下𠊎還吂係管理員,毋過汝做得請教Hakka兄,佢可能做得幫到汝。--Anson2812 (talk) 11:33, 21 六月 2013 (UTC)

客家話維基百科嘅查看訪問流量

歷史數據的視覺化/可視化--Hanteng對話) 10:33, 23 五月 2014 (UTC)

暫時先將頭頁恢復原狀

抱歉,為了更好表達需要表達的意思,我使用漢語而不是客家語。

出於以下原因,我暫時將頭頁改回最初的樣式:

 1. 目前客家語的兩個首頁「Thèu-ya̍p」與「頭頁」都處於任何人都可以編輯的狀態下,這樣有可能造成IP用戶破壞首頁的重大風險。(例如閩東語維基百科首頁未獲半保護之前就曾多次遭IP編輯者破壞。)而且最近一段時間客家語版沒有多少人活躍,發生破壞無法迅速獲得回退。因此,唯一被半保護的最初首頁「Thèu-Ya̍p」,應該作為默認首頁(至少是暫時的),以防止IP和新註冊用戶的破壞。
 2. 將「Thèu-Ya̍p」定向到漢字版的「頭頁」是非常不合適的,因為漢字與白話字是兩種不同的版本,即使要重定向,也應該重定向到白話字版首頁去。如果希望將漢字版的「頭頁」作為默認首頁,應該去MediaWiki:Mainpage裡面,將「Thèu-Ya̍p」修改為「頭頁」。當然,由於涉及界面問題,只有管理員才有修改的權限。如果大家認為應以漢字作為首頁,請聯繫管理員去修改。

又,希望管理員儘快將兩個首頁都半保護起來,以免IP用戶破壞客家語百科的門面。--el caballero de los Leones (對話) 14:19, 12 十月 2014 (UTC)

客家語維基詞典測試版

客家語維基詞典測試版成立!歡迎來貢獻!--el caballero de los Leones (對話) 09:09, 22 十月 2014 (UTC)

白話字文獻:客家話發音字典

白話字文獻:客家話發音字典希望對大家有幫助。--el caballero de los Leones (對話) 07:52, 22 二月 2015 (UTC)

about the orthography of Pha̍k-fa-sṳ of Hakka

"year" (), "month" () and "day" () was written as "ngièn", "ngie̍t" and "ngit", and was widely used here. but, according to «A Chinese-English dictionary, Hakka-dialect as spoken in Kwang-tung province» which published in 1905, it should be written as "nyên", "nye̍t" and "nyit". They are quite diffrent, and it make me very confused. Dear User:Hak-ngìn, i notice that you have written a Chinese-Hakka list in MediaWiki. Can you tell me why diffrent?--122.90.100.152 03:31, 29 八月 2015 (UTC)

The Hakka language spoken in Taiwan is not based on «A Chinese-English dictionary, Hakka-dialect as spoken in Kwang-tung province» (1905).

The 1924 Hakka Bible was based on the Shantou Hakka Dialect and has limited intelligiblity with Taiwanese Hakka. The Pha̍k-fa-sṳ used in Taiwan was modified in Taiwan by Taiwanese Hakka (see Dictionary using the Siyen Dialect. For more information, you can read this article. --Chrysolophus pictus (對話) 09:47, 29 九月 2015 (UTC)

站长都去了哪里?

第一天来这里就遇上一个搞破坏的人[1],居然没人管,也不来把他删掉。--Tshong-tin-nyin (對話) 08:33, 19 十月 2015 (UTC)

关于外国名称的标题

由于客家话和标准汉语发音的巨大差别,我强烈反对用标准汉语译名做白话字版本的标题,认为还是像闽南话越南话那样直接使用英文原文当标题。汉字版本应该使用与客语汉字发音相近的译名,而不是标准汉语的译名,像粤语版那样(如“罗纳尔多”粤语版译作“朗拿度”[2])。不然的话与矮话客语何异。--Tshong-tin-nyin (對話) 07:53, 22 十月 2015 (UTC)

 • 有道理。@Jackon:@Hakka:@小躍:--el caballero de los Leones (tui-fa) 15:01, 3 三月 2016 (UTC)
 • 建議原文名稱會比較好,對他的一種尊重。--Engle躍】 01:36, 4 三月 2016 (UTC)
 • 但我是覺得,此標準不適用於漢字文化圈的名稱。例如文在寅,倘用其英文譯寫為Moon Jae-in而非使用其名字的客語發音Vun Chhai-yin則非常奇怪,除非像首爾這種當地固有詞就應以Seoul為標題而非Su-ngi(又,當用當地羅馬字而非英文)。
  漢字文化圈裡的譯名仍應以客語白話字拼寫,畢竟大多數都是以當地語言讀漢字。以下舉出幾個示範:
  • 首爾:Seoul Sú-ngì
  • 釜山:Fú-sân Busan
  • 那瑪夏:Namasia Nâ-mâ-ha
  • 西螺:Sî-lô Xiluo--S099001kâu-liù 交流) 05:01, 18 Liuk-ngie̍t 2017 (UTC)
  • 再極端一點,可不見東京(Tokyo)是被譯作桃旗阿(Thò-khì-ô)而非Tûng-kîn的啊(閩南語Wikipedia亦譯作Tang-kiaⁿ)。--S099001kâu-liù 交流);05:01, 18 Liuk-ngie̍t 2017 (UTC)