Chui-khiûn kiên-kói

跳至導覽 跳至搜尋

Kiên-chiûng pún wiki sông ke chui-sîn kiên-kói.

Chui-khiûn kiên-kói sién-hong Chán-sṳ chui-khiûn 1 | 3 | 7 | 14 | 30-ngit nui chui-sîn ke 50 | 100 | 250 | 500 chhṳ kói-thûng.
Ám yí-kîn tên-ngi̍p ke yung-fu | Ám nit-miàng yung-fu ke phiên-siá | Ám ngài-ke phiên-siá | Chán-sṳ kî-hi-ngìn ke phiên-siá | Ám細微編寫 | 顯示 頁面分類 | Chán-sṳ Wikidata
Chán-sṳ chhiùng 20 Sṳ̍p-ngie̍t 2021 19:27 yî-lòi ke sîn kiên-kói
   
縮寫列表:
Wikidata phiên-siá
Sîn
Liá-ke phiên-siá kien-li̍p sîn ya̍p (chhâm-siòng sîn ya̍p)
se-mì
Liá-he yit-chak se-mì siû-kói
Liá-chhṳ phiên-siá he yù kî-hi-ngìn chin-hàng
(±123)
Kâi ya̍p-mien kiên-kói ke thai-séu (vi-ngièn-chû)
臨時監視頁面

19 Sṳ̍p-ngie̍t 2021

18 Sṳ̍p-ngie̍t 2021

16 Sṳ̍p-ngie̍t 2021

15 Sṳ̍p-ngie̍t 2021

14 Sṳ̍p-ngie̍t 2021

13 Sṳ̍p-ngie̍t 2021