Chui-khiûn kiên-kói

Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

Kiên-chiûng pún wiki sông ke chui-sîn kiên-kói.

Kiên-chiûng liá-ke wiki song ke chui-sîn kiên-kói.


  • Chú-yeu ya̍p-mien: 7403 phiên
  • Se-ngi phiên-siá: 111069 ha
  • Chhiòn-phu ya̍p-mien: 14432 phiên
  • Chai-ngi̍p tóng-on: 0 ke
  • yung-fu: 18604 ngìn
  • Kón-lî-yèn: 0 ngìn
  • Hàng-chṳn-yèn: 0 ngìn
  • Kî-hi-ngìn: 15 pu

Chui-khiûn kiên-kói sién-hong
Chu-yi:
Sîn
Liá-ke phiên-siá kien-li̍p sîn ya̍p (chhâm-siòng sîn ya̍p)
se-mì
Liá-he yit-chak se-mì siû-kói
Liá-chhṳ phiên-siá he yù kî-hi-ngìn chin-hàng
Wikidata phiên-siá
(±123)
Kâi ya̍p-mien kiên-kói ke thai-séu (vi-ngièn-chû)
Chán-sṳ chui-khiûn 1 | 3 | 7 | 14 | 30-ngit nui chui-sîn ke 50 | 100 | 250 | 500 chhṳ kói-thûng.
Ám yí-kîn tên-ngi̍p ke yung-fu | Ám nit-miàng yung-fu ke phiên-siá | Ám ngài-ke phiên-siá | Chán-sṳ kî-hi-ngìn ke phiên-siá | Ám細微編寫 | 顯示 頁面分類 | Chán-sṳ Wikidata

Chán-sṳ chhiùng 28 Sâm-ngie̍t 2017 00:20 yî-lòi ke sîn kiên-kói
   

27 Sâm-ngie̍t 2017

26 Sâm-ngie̍t 2017

25 Sâm-ngie̍t 2017

24 Sâm-ngie̍t 2017