跳至內容

使用者討論:Sdf

頁面內容不支援其他語言。
Chhiùng Wikipedia lòi

Fôn-ngiàng

Ngì hó , Fôn-ngiàng kâ-ngi̍p Wikipedia!

Kám-chhia ngì tui Wikipedia ke him-chhi lâu kung-hien, hî-mong ngì chiông-voi hí-fôn liá-piên. Chhù-liáu Fôn-ngiàng chhṳ̀ ngoi, ya chhiáng-ngì liáu-kié yî-ha chhung-yeu vùn-chông:

Tsṳn-tshet
Tsṳn-tshet
GNU
GNU
Pán-khièn mun-thì kié-tap
Kung-hien nui-yùng pit-sî he Ngì-ke tsok-phín fe̍t-chá tet-tó su-khièn,
thùng-yi chhai GFDL thiàu-khúan ha fat-pu
手冊
手冊
Mun-fa
Mun-fa
Hàn-yû mun-thì? Chhiáng to Thèu-ya̍p Thó-lun mun-kóng. Phe̍t mong-ki: thó-lun heu yeu-kín Chhiâm-miàng, fông-sṳt chṳ̂-yit he liù-hâ si-ge Pô-long-vùn "~~~~ ".
If you have any questions about the Hakka Wikipedia, please leave a message here. Thank you for visiting!
  • Sîn-sú yin-kôi chu-yi ke chhit-chúng Sòng-kien Chho-ngu.
  • Yû ngim-hò phiên-siá song-ke mun-thì? Chhiáng chhai ha-mien kâ-ngi̍p "{{Helpme}}", khì-thâ Wiki-ngìn kien-tó heo chiông-voi lòi thì-kiûng pông-chhu.
  • Hî-mong ngì nèn hióng-su phiên-siá ngìn-lui khiung-yû chṳ̂ chhṳ-yù pak-khô ke khuai-lo̍k, sṳ̀n-vì yit-miàng khuai-lo̍k ke Wikipedia-ngìn.

Ngài he fôn-ngiàng ngì ke Wikipedia-ngìn: K.T.Chang (對話) 06:03, 10 八月 2015 (UTC)--K.T.Chang (對話) 06:03, 10 八月 2015 (UTC)

Hello, could you please translate Automatic refresh (自动更新, 自動更新) to 客家語/Hak-kâ-ngî? Thanks -XQV- (kâu-liù) 15:34, 10 Yit-ngie̍t 2017 (UTC)

關於"漢字譯名"[kói ngièn-sṳ́-mâ]

我認為既然是白話字版本,外國人和事物就不應該使用"Het-chhe̍t Mìn"、"Fòng-fú-sṳ"這種中式譯名‎。應該採納越南語(vi:Kurosawa Akira)和閩南語(zh-min-nan:Tôzyô Hideki)版本的處理方式直接沿用羅馬字名稱。

有些兩岸譯名差異甚大。像Sâ-vû-thi Â-lâ-pakÂ-lâ-pak Lièn-ha̍p Thai-kûng-koet大陸人就完全不懂是個啥玩意(大陸叫沙特阿拉伯、阿拉伯聯合酋長國),如果不是廣為人知的譯名還是直接沿用英文名字為妙。--122.90.96.41 15:24, 9 九月 2015 (UTC)

ContentTranslation[kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hi,

I noticed that you are using ContentTranslation to create a lot of articles, but you aren't actually writing a translation, and you are just copying the Chinese text.

This is not how ContentTranslation is supposed to be used. Can you please stop this and write real translations?

Thanks for understanding. --Amir E. Aharoni (對話) 16:03, 23 十月 2015 (UTC)

Please stop mass article creation![kói ngièn-sṳ́-mâ]

Please stop mass creation articles with incorrect language! You may be blocked, if this behaviour will be continued. Please also, do not use "ContentTranslation" tool for mass craation untranslated pages. All pages was by you in this manner was deleted.--Kaganer (對話) 16:47, 23 十月 2015 (UTC)

Ok, but this is not an article. This very short single phrase. With "ContentTranslation" yuo may be translate whole article. Please use "ContentTranslation" for its purposes. --Kaganer (對話) 08:54, 25 十月 2015 (UTC)

Hi, Sdf. I am campaigning for sysop in cdo wiki. Can you vote for me? Thanks.--唐吉訶德的侍從 (對話) 15:16, 27 十月 2015 (UTC)

您好,最近在最近更改中有看到您會把用客語白話字轉譯的韓國車站站名改回使用韓語羅馬字。個人認為不應該這麼做,您在其中一個移動中的理由寫「原音較佳」,但白話字最先使用者——客語聖經卻仍將耶穌拼寫為「Yâ-sû」而非Jesus(英語)或Yahushua(拉丁化的希伯來語)。

新設洞站是屬於地名加屬性詞,屬性詞理所當然地意譯為站,依照南韓的習慣,本站會拼寫成Sinseoldong yeok(韓語);客語中則應該拼為Sîn-sat-thung Chhàm。使用原文應該要只限定在「Seoul」這種外語上,如首爾站就要拼成Seoul Chhàm,若拼成Sú-ngì Chhàm,用客語讀官話翻譯,就嫌矮化客語了。但使用Sîn-sat-thung並非「用客語讀官話翻譯」,而是讀신설동的漢字表記,就像韓語其實Sinseol-dong也只是用自己的音在讀這個漢字表記。--S099001kâu-liù 交流) 12:54, 25 Chhit-ngie̍t 2017 (UTC)

ESEAP Conference 2018[kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hello all,

Scholarship applications for ESEAP Conference 2018 is now open!

ESEAP Conference 2018 is a regional conference for Wikimedia communities around the ESEAP regions. ESEAP stands for East, Southeast Asia, and Pacific. Taking place in Bali, Indonesia on 5-6 May 2018, this is the first regional conference for the Wikimedia communities around the regions.

Full scholarships are subject to quotas, maximum two people per country and your country is eligible to apply, visit this page.

We also accept submissions of several formats, including:

  • Workshop & Tutorial: these are presentations with a focus on practical work directed either to acquiring a specific skill or doing a specific task. Sessions are 55 minutes led by the presenters in a classroom space suitable for laptops and work.
  • Posters: A2-size format to give news, share your community event/program, set out an idea, propose a concept, or explain a problem. The poster itself must be uploaded to Wikimedia Commons with a suitable license.
  • Short Presentation/Sharing talks: 10-15 minutes presentation on certain topic.

Deadline for submissions and scholarship applications is on 15 March 2018. If you have any question, don't hesitate to contact me or send your e-mail to eseap模板:@wikimedia.or.id.

Best regards,

各位好,
2018年度ESEAP会议补助申请现已开放!
2018年度ESEAP会议是面向东亚、东南亚和太平洋区域维基媒体社群的地区性会议。本次会议将于2018年5月5日-6日在印度尼西亚巴厘岛举行,这是该区域维基媒体社群的首次区域会议。
全额补助受名额限制,每个国家地区最多两人,您所在国家地区符合申请条件,请参见此页面
多种形式的资料提交也已开放,包括:
  • 研讨会及教程:这些展示重在实用,或是传授某一特定技能,或是完成某项特定任务。时长55分钟,会在适于使用电脑和工作的教室空间进行。
  • 海报:A2大小,分享新闻、社群活动/项目、发表某一想法、提出某一概念或解释某一问题。海报必须上传至维基共享资源并提供适当的授权。
  • 简短展示/经验交流:10到15分钟针对特定议题的展示。
提交资料和补助申请的截止日期为2018年3月15日。如有任何疑问,请联系本人或电邮至eseap模板:@wikimedia.or.id。
祝好,
--Beeyan (kâu-liù) 06:17, 8 Sâm-ngie̍t 2018 (UTC)(粗略翻译:User:Kuailong)