模組:Template:Delete/data

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋

此模組的說明文件可於模組:Template:Delete/data/doc建立

function reqns( ns )
  return function( title )
    if not title:inNamespace( ns ) then
      return '仅适用于' .. ( mw.site.namespaces[ns].id ~= 0 and mw.site.namespaces[ns].name or mw.site.namespaces[ns].displayName ) .. '[[:zh:Help:名字空间|名字空间]]'
    end
  end
end

return {
  { 'G1', { 'empty' }, '<abbr title="無麼個實際內容个頁面。">Mò mak-ke sṳ̍t-chi nui-yùng ke ya̍p-mien.</abbr>(The page has no practical content.)', [=[
: !(如“adfasddd”。)!参见[[:zh:Wikipedia:胡言亂語]]。!(但注意:图片也算是内容。)!
:* 对于條目:建议使用A1。
:* 对于用户页:如果它是其他用户建立的,请提交頁面存廢討論。用户本人建立的,请不要管它。
:* 对于用户讨论页:请加入{{tls|welcome}}。
:* 对于其他页面([[WP:沙盒|沙盒页面]]除外):如果内容为空或符合[[Wikipedia:胡言亂語]],请使用{{tl|d|G1}}。
  ]=] },
  { 'G2', { 'test' }, '<abbr title="試驗頁面。">Sṳ-ngiam ya̍p-mien.</abbr>(Test page)', [=[
: !(例如:“这是一个测试。”)!
:* 对于用户页:如果它是其他用户建立的,请提交頁面存廢討論。用户本人建立的,请不要管它。
:* 对于用户讨论页:请加入{{tls|welcome}}。
  ]=] },
  { 'G3', { 'r4', 'attack', 'van', 'g6' }, '<abbr title="無較明顯个惡意、錯誤消息佬人身攻擊等等……">Tân-sùn [[:zh:WP:破坏|pho-fái]], mò kha-mìn-hién ke [[:zh:WP:不要制造恶作剧|ok-yi]], chho-ngu sêu-sit ló [[:zh:WP:不要人身攻击|ngìn-sṳ̂n-kûng-kit]] tén-tén……</abbr>(The page which includes random garbled is destroyed.)', [=[
: 參見中文版个[[:zh:Wikipedia:破坏|破壞]]。
:* !(包括明显的错误信息、明显的恶作剧、信息明显错误的图片,以及清理移动破坏时留下的重定向。)!
  ]=] },
  { 'G10', { 'author', 'ad' }, '<abbr title="作者自家清空頁面或者提出刪除,還有貢獻者只有自家一位。">Chok-chá chhṳ-kâ chhîn-khûng ya̍p-mien fe̍t-chá thì-chhut sân-thet, hàn-yû kung-hien-chá chṳ́-yû chhṳ-kâ yit-vi.</abbr>(Contributor was only one before the author proposes deletion.) ', [=[
:* !(对于條目:如果貢獻者只有一人(对條目内容无实际修改的除外),并附有合理原因,适用此项。)!
:* !(因移動產生的重定向頁,移動之用戶不能視為該重定向頁面之原作者。)!
:* !(对于用户页:自己可以通过)!{{tl|d|!(G10)!}}!(或)!{{tl|d|!(O1)!}}!(快速刪除自己的用户页。)!
:* !(对于用户子页面:请使用)!{{tl|d|!(O1)!}}!(。)!
  ]=] },
  { 'G11', { 'spam' }, '明顯的[[WP:SOAP|廣告宣傳]]頁面,或只有相关人物或團體的聯繫方法的页面。(Obviously advertising propagandist page.)', [=[
: !(頁面只收宣传之用,並須完全重写才能貼合百科全書要求。須注意,仅仅以某公司或产品为主题的条目,并不直接导致其自然满足此速删标准。)!
  ]=] },
  { 'G12', { 'bio' }, '<abbr title="該頁面有明顯係忒難聽个言語佬完全無列出來源。">Ke-ya̍p-mien yû mìn-hién he thet-nàn-thâng-ke ngièn-ngî ló vàn-chhiòn mò lie̍t-chhut lòi-ngièn.</abbr>', [=[
: !(注意是未列明來源)!'''!(且)!'''!(語調負面,必须2项均符合。)!
  ]=] },
  { 'G14', { 'nc' }, '<abbr title="該頁面超過兩個禮拜無翻譯成客家話个進度。">Ke-ya̍p-mien chhêu-ko lióng-ke lî-pai mò fân-yi̍t sṳ̀n hak-kâ-fa ke chin-thu.</abbr>(The page has not been translated to Hakka languages within two weeks.)', [=[
{{anchor|notchinese}}
: !(包括所有未翻譯的外語、)![[!(汉语方言)!]]以及[[!(文言文)!]]!(。)!
:* !(此项主要适用于條目,并需要使用)!<nowiki>!({{subst:Notchinese/auto}})!</nowiki>!(而非)!{{tl|d|!(G14)!}}!(或)!{{tl|d|!(nc)!}}!(。)!
  ]=], '使用模板{{tls|Notchinese/auto}},並將頁面列於[[Wikipedia:翻译请求]]令其得到被檢閱和翻譯的可能。' },
  { 'A1', { 'context', 'g4' }, '非常短,而且沒有定義或內容。', [=[
: !(例如:“他是一个很有趣的人,他创建了工厂和庄园。并且,顺便提一下,他的妻子也很好。”)!
:* !(如果能够发现任何相关的内容,可以將这个页面重定向到相关的條目上。)!
  ]=], nil, reqns( 0 ) },
  { 'A2', { 'text' }, '內容只包括外部连接、参见、图书参考、分类、模板、跨语言连接的条目([[Wikipedia:消歧義|消歧義頁]]、[[Wikipedia:重定向|重定向]]、[[Wikipedia:軟重定向|軟重定向]]除外)。', [=[
:* !(请注意:有些维基人创建条目時會分開多次保存,請避免删除有人正在工作的页面。)!
:* !(带有)!{{tl|!(inuse)!}}!(模板的不适用。)!
  ]=], nil, reqns( 0 ) },
  { 'A3', { 'nc', 'g7' }, '複製自其他[[模板:Wikimedia project|中文维基项目]],或是與其他中文维基项目內容相同的文章。', [=[
: !(其他「维基项目」指的是:)![[!(維基詞典)!]]!(、)![[!(維基教科書)!]]!(、)![[!(維基語錄)!]]!(、)![[!(維基文庫)!]]!(、)![[!(維基物種)!]]!(、)![[!(維基新聞)!]]!(、)![[!(WP:維基孵育場|維基孵育場)!]]!(、)![[!(维基学院)!]]!(等,但並不包括與中文維基百科其他條目內容重複之狀況。)!
:* !(此处不一定要完全相同,包括非常相似。)!
  ]=] },
  { 'A5', {
  --'person', 'animal', 'band', 'club'
  }, "條目建立時之內容即與其他現有條目內容''完全''相同,且名稱不適合做為其他條目之[[WP:重定向|重定向]](不包括拆分、合併、重組後產生之條目,或是引用相關資料之條目)。", [=[
: !(條目被建立時,第一個版本的內容與當時其他現存條目''完全''相同,且這個條目的名稱不適合改為重定向,就可以提送快速刪除。)!
:* !(如果名稱可以作為重定向,就應直接改重定向,不要提送快速刪除。)!
:* !(如果是多個條目合併產生的新條目,不適用。)!
:* !(如果是從主條目拆分產生的條目,不適用;如有疑慮,應提送存廢討論處理。)!
  ]=], nil, reqns( 0 ) },
  { 'A6', { 'foreign' }, "复制自其他维基百科语言版本,且完全没有翻译。", [=[
:* !(如果并不是复制于任何其他的维基百科语言版本,请换用)!{{tl|!(notmandarin)!}}!(。)!
:* !(带有)!{{tl|!(inuse)!}}!(和)!{{tl|!(translating)!}}!(模板的不适用。)!
  ]=], nil, reqns( 0 ) },
  { 'R2', { 'interwk', 'g9' }, '跨[[Help:名字空间|名字空间]]的[[WP:重定向|重定向]]。', [=[
: !(由条目的名字空间重定向至非條目名字空间,或将用户页移出条目名字空间時遺留的重定向。(有时新加入的维基人偶尔会在主条目空间誤建用户页。使用“移动”页面工具将用户页移回用户名字空间会保留页面历史,在删除遺留的重定向頁前,考虑保留一到两天。))!
  ]=], nil, reqns( 0 ) },
  { 'R3', { 'wr' }, '格式錯誤,或明显笔误的[[WP:重定向|重定向]]。', [=[
: !(包括标题)![[WP:繁简处理|!(繁簡混用)!]]!(、)![[WP:消歧义|!(消歧義)!]]!(使用的括弧或空格錯誤、)![[Help:间隔号|!(間隔號)!]]!(使用錯誤、標題中使用非常見的錯別字、移动侵权页面的临时页后所产生的)![[WP:重定向|!(重定向)!]]!(。)!
:* !(非一眼能看出的拼写错误和翻譯或標題用字的爭議應交由)![[WP:頁面存廢討論|!(存廢討論)!]]!(處理。)!
:* !(將常見的拼写错误名稱重定向至正确名稱页面,可使百科用户縱使在查找文章时拼写错误,也能够找到寻求的文章。)!可參閱[[WP:重定向#何時用重定向?]]。
  ]=] },
  { 'R5', { 'br' }, '指向本身或循环的[[WP:重定向|重定向]]。(如A→B→C→……→A或A→A)', [=[
: !(繁简重定向不适用此项,请用)!{{tl|d|!(R3)!}}
  ]=], nil, function( title )
    if ( title.rootText == 'Liangent' or title.rootText == 'Liangent~zhwiki' ) and title:inNamespaces( 'User', 'User talk' ) then
      return '不要删除此页面,见[[phab:T95408]]。'
    end
  end },
  { 'F1', { 'i1', 'reppic' }, '重复的檔案(完全相同或缩小),而且不再被條目使用。', [=[
  ]=], nil, reqns( 'File' ) },
  { 'F3', {}, '所有[[:分類:未知版權的檔案|未知版權的檔案]]和[[:分類:來源不明檔案|來源不明檔案]]会在提交5日后刪除。', [=[
  ]=], '使用模板{{tl|No source}},并提案至[[Wikipedia:檔案存廢討論/無版權訊息或檔案來源]]', reqns( 'File' ) },
  { 'F4', {}, '[[MediaWiki talk:Uploadtext-default/zh|2006年5月11日起]],沒有提供版權狀況、來源等資訊的檔案。', [=[
  ]=], '使用模板{{tl|No license}},并提案至[[Wikipedia:檔案存廢討論/無版權訊息或檔案來源]]', reqns( 'File' ) },
  { 'F5', { 'i5', 'betterpic' }, '被高解析度或[[SVG]]檔案取代的圖片。', [=[
  ]=], '使用模板{{tl|d|<nowiki>F5|新文件名</nowiki>}}、{{tl|d|betterpic}}', reqns( 'File' ) },
  { 'F6', { 'i6', 'ui' }, '沒有被條目使用的[[WP:合理使用|非自由版权]]檔案会在提交5日后刪除。', [=[
  ]=], '使用模板{{tl|Di-orphaned fair use}},并提案至[[Wikipedia:檔案存廢討論/無版權訊息或檔案來源]]', reqns( 'File' ) },
  { 'F7', { 'i7', 'nowcommons' }, '与[[維基共享資源]]檔案重复的檔案。', [=[
  ]=], '使用模板{{tl|d|新文件名}}或直接用{{tl|d}}或{{tl|NowCommons}}', reqns( 'File' ) },
  { 'O1', { 'aup', 'o6' }, '用户请求删除自己的[[Help:用户页|用户页]]或其子页面。', [=[
: !(如果是从其他名字空间移动来的,须附有合理原因。)!
  ]=], nil, reqns( 'User' ) },
  { 'O3', { 'ip' }, '已超過一個月未有編輯動作的匿名(IP)用户的用户[[WP:讨论页|讨论页]],且已完成存檔。', [=[
: !(避免给使用同一)![[!(IP地址)!]]!(的用户带来混淆。)!
: 不適用於用戶討論頁的存檔頁面。
  ]=], nil, reqns( 'User talk' ) },
  { 'O4', { 'o5', 'uc' }, '空的类别(没有条目也没有子类别)。', [=[
: !(不適用於)![[:!(Category:不要刪除的分類)!]]!(中的空分類。)!
  ]=], nil, reqns( 'Category' ) },
}