用戶討論:唐吉訶德的侍從

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Wikipe-tan holding sign cropped.png

Fôn-ngiàng

Ngì hó , Fôn-ngiàng kâ-ngi̍p Wikipedia!

Kám-chhia ngì tui Wikipedia ke him-chhi lâu kung-hien, hî-mong ngì chiông-voi hí-fôn liá-piên. Chhù-liáu Fôn-ngiàng chhṳ̀ ngoi, ya chhiáng-ngì liáu-kié yî-ha chhung-yeu vùn-chông:

Tsṳn-tshet
GNU
Pán-khièn mun-thì kié-tap
Kung-hien nui-yùng pit-sî he Ngì-ke tsok-phín fe̍t-chá tet-tó su-khièn,
thùng-yi chhai GFDL thiàu-khúan ha fat-pu
手冊
Mun-fa
Hàn-yû mun-thì? Chhiáng to Thèu-ya̍p Thó-lun mun-kóng. Phe̍t mong-ki: thó-lun heu yeu-kín Chhiâm-miàng, fông-sṳt chṳ̂-yit he liù-hâ si-ge Pô-long-vùn "~~~~ ".
If you have any questions about the Hakka Wikipedia, please leave a message here. Thank you for visiting!
  • Sîn-sú yin-kôi chu-yi ke chhit-chúng Sòng-kien Chho-ngu.
  • Yû ngim-hò phiên-siá song-ke mun-thì? Chhiáng chhai ha-mien kâ-ngi̍p "{{Helpme}}", khì-thâ Wiki-ngìn kien-tó heo chiông-voi lòi thì-kiûng pông-chhu.
  • Hî-mong ngì nèn hióng-su phiên-siá ngìn-lui khiung-yû chṳ̂ chhṳ-yù pak-khô ke khuai-lo̍k, sṳ̀n-vì yit-miàng khuai-lo̍k ke Wikipedia-ngìn.

Ngài he fôn-ngiàng ngì ke Wikipedia-ngìn: Chrysolophus pictus (對話) 04:26, 5 十月 2015 (UTC)--Chrysolophus pictus (對話) 04:26, 5 十月 2015 (UTC)

Thank you for your support! --Chrysolophus pictus (對話) 05:01, 5 十月 2015 (UTC)

Hello, may I ask you about Hakka grammar?

In Taiwanese Hakka, which is correct word for "in, on"? (function word to indicate inclusion, location, or position) chhai / 在 or tî / 底? example when you say, "Where are you?" which is correct or more common usage; "在nai位" or "底nai位"? thank you Cun Cun (kâu-liù) 09:42, 13 Sâm-ngie̍t 2017 (UTC)

thanks!! Cun Cun (kâu-liù) 02:10, 20 Sâm-ngie̍t 2017 (UTC)

Can you help me to delete the article 李和星. This page contained hoax and irrelevant personal information, most probably created by the user itself. The references also lead to dead link and failed to give clear information. This page's interwiki in Indonesian Wikipedia has been deleted and it seems he attempted to created much page in Zh, Gan, Minnan, Korean wikipedia. Need to delete all of them. Thanks Cun Cun (kâu-liù) 04:45, 21 Sâm-ngie̍t 2017 (UTC)

Thanks, I have asked our administrator on Wikidata to solve this  ;) Cun Cun (kâu-liù) 03:32, 24 Sâm-ngie̍t 2017 (UTC)

為麼个愛用韓國話[kói ngièn-sṳ́-mâ]

文在寅做麼个做毋得用客家話來寫(Vûn Chhai-yîn),定做愛用韓國話?恁樣个話,中文維基百科朴槿惠條目亦愛改作均會·帕爾克(Geun-hye Park)?

漢字文化圈因為使用漢字,毋用漢字命名个話,𠊎認為應該用本地話。--S099001kâu-liù 交流) 11:22, 4 Liuk-ngie̍t 2017 (UTC)

如果這樣,怎麼會有Yâ-sû這命名的存在?還有,您在其他韓國總統頁面的編輯,也不是採用其羅馬字,而是採用其英文姓名,這樣應該屬於已有其官方翻譯卻未翻譯的專有名詞吧?--S099001kâu-liù 交流) 01:32, 11 Liuk-ngie̍t 2017 (UTC)

ESEAP Conference 2018[kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hello all,

Scholarship applications for ESEAP Conference 2018 is now open!

ESEAP Conference 2018 is a regional conference for Wikimedia communities around the ESEAP regions. ESEAP stands for East, Southeast Asia, and Pacific. Taking place in Bali, Indonesia on 5-6 May 2018, this is the first regional conference for the Wikimedia communities around the regions.

Full scholarships are subject to quotas, maximum two people per country and your country is eligible to apply, visit this page.

We also accept submissions of several formats, including:

  • Workshop & Tutorial: these are presentations with a focus on practical work directed either to acquiring a specific skill or doing a specific task. Sessions are 55 minutes led by the presenters in a classroom space suitable for laptops and work.
  • Posters: A2-size format to give news, share your community event/program, set out an idea, propose a concept, or explain a problem. The poster itself must be uploaded to Wikimedia Commons with a suitable license.
  • Short Presentation/Sharing talks: 10-15 minutes presentation on certain topic.

Deadline for submissions and scholarship applications is on 15 March 2018. If you have any question, don't hesitate to contact me or send your e-mail to eseap模板:@wikimedia.or.id.

Best regards,

各位好,
2018年度ESEAP会议补助申请现已开放!
2018年度ESEAP会议是面向东亚、东南亚和太平洋区域维基媒体社群的地区性会议。本次会议将于2018年5月5日-6日在印度尼西亚巴厘岛举行,这是该区域维基媒体社群的首次区域会议。
全额补助受名额限制,每个国家地区最多两人,您所在国家地区符合申请条件,请参见此页面
多种形式的资料提交也已开放,包括:
  • 研讨会及教程:这些展示重在实用,或是传授某一特定技能,或是完成某项特定任务。时长55分钟,会在适于使用电脑和工作的教室空间进行。
  • 海报:A2大小,分享新闻、社群活动/项目、发表某一想法、提出某一概念或解释某一问题。海报必须上传至维基共享资源并提供适当的授权。
  • 简短展示/经验交流:10到15分钟针对特定议题的展示。
提交资料和补助申请的截止日期为2018年3月15日。如有任何疑问,请联系本人或电邮至eseap模板:@wikimedia.or.id。
祝好,
--Beeyan (kâu-liù) 06:17, 8 Sâm-ngie̍t 2018 (UTC)(粗略翻译:User:Kuailong)

日韓人名/地名[kói ngièn-sṳ́-mâ]

留意到閣下把客語、閩語中的日韓人名/地名都改成原語言的讀音,在此我希望表達一下我的意見。我認為全用諺文讀音表記韓國人名實不適合,日本人名同理。理由一是日常生活並不會把文在寅讀作「Moon Jae-in」,更不會把安倍晉三讀作「Abe Shinzō」;二是韓國人名除了偶像明星取的藝名外,多數名字皆有漢字對應並取其意,與外國人名純音譯的情況大有不同。客語、閩語不同於已廢漢字的越南語,更異於其他沒有漢字音對應的外國語言,若生搬硬套其命名常規實不適合。而且日語維基對韓國專業人士名稱(如政治人物、運動員、文學家等)皆一律採用漢字表記,故我認為日韓人名應採用其對應的漢字讀音作表記,希望閣下能採納我的建議。感謝。 春去無蹤 (kâu-liù) 2022年10月30日 (Ngit) 14:18 (UTC)回覆[回覆]

不反對使用漢字進行標記。但原則上反對「一律採用漢字表記」這種提議,因為這過於武斷,僅考慮到了中日韓越共用的漢字,卻沒有考慮到日文漢字、韓文漢字、越文漢字等這類日韓越特有的自創漢字,這些漢字的客語讀音查證困難,甚至不存在客語讀音。例如日本的匁、躾、榊、辻、峠,韓國的乭、哛、畓、㸴、怾。越文漢字的人名,也有不少在漢字根本沒有被Unicode收錄(這種人名在越南漢文文獻中很多),例如Mạc Ngọc Liễn(莫玉⿰王輦)的「Liễn」、Lê Duy Mật(黎維⿰礻密)的「Mật」、Lê Quýnh(黎⿰亻冏)的「Quýnh」等等,根本不可能查到其漢字的中文發音,也就更不可能知曉其客語發音。
還有一點必須指出的是,很多韓國人不會在公開場合使用自己名字的漢字寫法,目前有相當數量的韓國人的漢字譯名可能是被錯譯的。在漢語中流傳非常廣泛的錯譯例如송혜교 (宋慧敎)被譯為「宋慧喬」、임윤아 (林潤妸)被譯為「林允兒」、조미연 (曺薇娟)(這連姓都弄錯了)被譯為「趙美延」。在漢語中自然應該採用最常用的錯譯為標題,但客語應該用哪個?而更多現代韓國人名字的實際漢字寫法究竟是否有誤都相當難查證。
另外有一個現象值得注意,現今日韓二國雖然仍保留有漢字,但或多或少都存在去漢字化的現象,許多人名地名不存在漢字寫法,例如在日本,有小野リサ、松たか子、夏川りみ、沢尻エリカ、蒼井そら、水咲ローラ、小澤マリア;在韓國,有장나라(無漢字寫法,「나라」意為「國家」)、강하늘(無漢字寫法,「하늘」意為「天」)、이여름(無漢字寫法,「여름」意為「夏天」)。這樣的名字又該如何處理?
因此,如果一定要統一一種表記方法的話,直接用外語羅馬字是最佳的方法,可以避免各種混亂。
說句題外話,日語維基對韓國人的表記並非都是用漢字,也有相當多是直接使用片假名譯音(比如장근석→チャン・グンソク、김태경→キム・テギョン)。韓語對於近代中國人名的翻譯大多數直接使用音譯(如蔣介石→장제스、周恩来→저우언라이)對於日本人名的翻譯直接使用音譯。這兩個仍使用漢字的文化圈已經開始出現尊重原文讀音的翻譯傾向。唯有中文執著於使用漢字譯名,而不是用音譯。在我個人看來,這種不尊重原讀音的譯法是大漢族主義思想殘留的表現。俄羅斯習慣上將前蘇聯國家的人名譯為對應俄語人名,而非遵循其固有譯音(例:Володимир Олександрович ЗеленськийВладимир Александрович ЗеленскийНұрсұлтан Әбішұлы НазарбаевНурсултан Абишевич Назарбаев),與此背景頗為相似。這些題外話僅代表個人觀點。 el caballero de los Leones (tui-fa) 2022年10月30日 (Ngit) 15:59 (UTC)回覆[回覆]
你說的也有道理。諺文名稱錯譯的名字,多是韓國藝人而非其他專業人士。我有兩個解決辦法:一、按照最常用的漢字名稱音譯,然後在内文標註有爭議的名稱;二、直接用原文音譯。我也認為全部按漢字音譯的方法不太好,但全部用原語音表記更不可取,畢竟日韓語言與漢語族語言差太遠了。日語維基對韓國人的表記使用片假名譯音,多數都是與影視業和演藝圈關連的人物,對於其他的還是多以漢字表記為主,這一點客語可以作參考。
之所以會想把日韓名稱用客語的漢字讀音表記,另一個原因是這是漢語族下的其他用漢字書寫的維基百科語言版本(例如粵語、吳語)一直通用的表記方法。不止把日韓名稱全用自己的漢字音表示,連外國人名也有一套異於漢語的譯法,成功將外來事物「本土化」。你說這樣是大漢族主義思想,我反而覺得這正是漢語族語言的特色文化所在。
我認為中文執著於使用漢字譯名,而不是用音譯,這是由於漢字並不是純表音文字,表音能力固然受到一定程度的影響。但就你舉的例子,小野リサ的中文被譯成「小野麗莎」,明顯當中的麗莎是純音譯的,因此中文執著於使用漢字譯名,也是能以音譯的形式存在的,況且中文本來就只能用漢字書寫,表音的話就只能用漢字來表了,我覺得這並非不尊重原讀音。而如果用拉丁字母的客語來表記的話,要麼全跟漢字音譯「Séu-yâ Lâ̤-sâ」,要麼全按原音譯「Ono Lisa」,要麼像中文譯法般「小野」跟漢字音譯「Séu-yâ」,「リサ」則按原音譯「Lisa」,我個人較偏向最後一個選項,其次是第一個。同理韓語也是類似情況。但日語名字的話這些沒有漢字對應的名字也不是多數情況會出現,因此問題也不大。不過你說的這些情況多出現在日韓藝人的名字,而像「文在寅」、「安倍晉三」這些在他們國家舉足輕重人物,錯譯或沒有漢字對應等情況並不存在,那這時候就應採用其對應的漢字讀音作表記。人名尚有爭議,因此某些人名用純音譯也是可以接受的,但如果日韓地名還是用純音譯的話那就有一點太過了。首先是日本韓國大部分地名皆有準確的漢字對應(首爾除外),甚至出現在各種車站路牌上,其次日語對韓語的地名同樣皆用漢字表記,我認為客語也應該採取類似的表記法。
韓語對於近代中國人名的翻譯大多數直接使用音譯以及對於日本人名的翻譯直接使用音譯,我認為這只是因為韓語已幾乎不再用漢字了,因此不知道中國和日本人名的漢字音該如何對應,便索性純音譯了。老實說某程度上我不認為這是好事,諺文原本的設計是一個漢字對應一個諺文,現在周恩來要分成五個諺文表記,破壞了原本諺文表記三個字的中國人名時只用三個諺文的傳統。
而且,不一定要將原讀音作為標題才叫尊重,因為標題應是以日常生活最常使用的讀音來命名。我們可以把原讀音標註在内文,或者在對該人名有爭議/沒有漢字音對應時拿來當標題,這樣也是尊重原讀音的做法之一。不過各人有各人的看法,我只希望一些較重要而且在華人地區都街知巷聞的日韓人物能用漢字音表記,至於上述的那些特殊情況,用純表音還是其他方法還可以再作討論。至於使用混亂的話,日語對韓國人的表記也是有些用漢字、有些用片假名譯音,也不見得他們會混淆。我認為只要釐定好標準,就不會產生混亂,不必全部直接用外語羅馬字。 春去無蹤 (kâu-liù) 2022年11月1日 (Ngi) 18:09 (UTC)回覆[回覆]