說明:Pông-chhu

Chhiùng Wikipedia lòi


Vùn-chông Kie-seu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Án-ngióng thiâm-kâ, pú-chhûng vùn-chông nui-yùng.[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

  • 如何在客家語維基百科編輯.png

Án-ngióng pó-chhùn phiên-cho[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]


  • Hon-sṳ pán kie pông-sú ya̍p-mien chhôi liá.

Án-ngióng sû-ngi̍p Hak-ngî pha̍k-fa-sṳ sâng-thiàu.[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Án-ngióng Chhiâm-miàng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]