1756-ngièn

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Sṳ-ki: 17 sṳ-ki 18 sṳ-ki 19 sṳ-ki
Ngièn-thoi: 1720 ngièn-thoi 1730 ngièn-thoi
1740 ngièn-thoi 1750 ngièn-thoi 1760 ngièn-thoi
1770 ngièn-thoi 1780 ngièn-thoi
Ngièn: 1751-ngièn 1752-ngièn 1753-ngièn 1754-ngièn
1755-ngièn 1756-ngièn 1757-ngièn
1758-ngièn 1759-ngièn 1760-ngièn 1761-ngièn
Ngièn-ho:

1756-ngièn he yun-ngièn, ngièn-tàn he lî-pai-si.


Thai-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhut-se ke ngìn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ko-sṳ̂n ke ngìn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chiet-khiang[phiên-siá | 編寫原始碼]

Fûng-siu̍k si̍p-koan[phiên-siá | 編寫原始碼]