1817-ngièn

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Sṳ-ki: 18 sṳ-ki 19 sṳ-ki 20 sṳ-ki
Ngièn-thoi: 1780 ngièn-thoi 1790 ngièn-thoi
1800 ngièn-thoi 1810 ngièn-thoi 1820 ngièn-thoi
1830 ngièn-thoi 1840 ngièn-thoi
Ngièn: 1812-ngièn 1813-ngièn 1814-ngièn 1815-ngièn
1816-ngièn 1817-ngièn 1818-ngièn
1819-ngièn 1820-ngièn 1821-ngièn 1822-ngièn
Ngièn-ho:

1817-ngièn he phìn-ngièn, ngièn-tàn he lî-pai-sâm.


Thai-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhut-se ke ngìn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ko-sṳ̂n ke ngìn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chiet-khiang[phiên-siá | 編寫原始碼]

Fûng-siu̍k si̍p-koan[phiên-siá | 編寫原始碼]