1830-ngièn

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Sṳ-ki: 18 sṳ-ki 19 sṳ-ki 20 sṳ-ki
Ngièn-thoi: 1800 ngièn-thoi 1810 ngièn-thoi
1820 ngièn-thoi 1830 ngièn-thoi 1840 ngièn-thoi
1850 ngièn-thoi 1860 ngièn-thoi
Ngièn: 1825-ngièn 1826-ngièn 1827-ngièn 1828-ngièn
1829-ngièn 1830-ngièn 1831-ngièn
1832-ngièn 1833-ngièn 1834-ngièn 1835-ngièn
Ngièn-ho:

1830-ngièn he phìn-ngièn, ngièn-tàn he lî-pai-ńg.


Thai-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhut-se ke ngìn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ko-sṳ̂n ke ngìn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chiet-khiang[phiên-siá | 編寫原始碼]

Fûng-siu̍k si̍p-koan[phiên-siá | 編寫原始碼]