Fan-lóng-thap-cham-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

Fan-lóng-thap-cham-sṳ (藩朗-塔占市, Phan Rang-Tháp Chàm) he Ye̍t-nàm Nèn-sun-sén sén-fi.